بررسی خواص ترمودینامیکی و تعادل های فازی مایع - مایع در سیستم های دو جزئی و سه جزئی در دماهای مختلف

روش سریع و آسان برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری سورفکتانت های کاتیونی با استفاده از کمپلکس های سه تایی آلومینیوم و بریلیوم - کرومازورول اس -
مطالعه و مدل کردن دانسیته، ویسکوزیته دینامیک و ضریب شکست مخلوط های دوتایی و سه تایی (تری کلرواتیلن + استیک اسید + N, N - دی متیل فرم آمید) در دماه
اکسیداسیون الکتروشیمیایی مشتقات کتکول در حضور فنیل ملدرام اسید
بررسی تصفیه پذیری پساب کارخانه داروسازی
سنتز و بررسی صورت بندی ، ساختمان ، طیف سنجی ارتعاشی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات آمینوباربیتوریک اسید و متیل آمینو بار بیتوریک ا
سنتز تعدادی از هتروسیکل‌های جدید و اکسیداسیون سولفیدها به سولفوکسیدهای مربوطه تحت شرایط ملایم
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
پیش بینی دانسیته و حجم مولی برای مواد خالص با استفاده از معادلات حالت مکانیک آماری
بررسی برهم کنش های بین مولکولی و پیوند هیدروژنی در جفت باز آدنین -تیمین
استفاده از معرف‌های تری برمید در تغییر و تبدیل گروه‌های عاملی
سنتز بتا-هیدروکسی و آلفا-آمینوفسفونات ها
واکنشهای نوکلئوفیلی کاتالیز شده بوسیله زیرکونیوم تتراکیس دودسیل سولفات بعنوان یک اسید لوئیس ترکیب شده با سورفکتنت در محیط آبی
سنتز، هتروحلقه زایی به کمک ید مولکولی با سنتز سیستم های دو حلقه ای ذوب شده حاوی حلقه های هتروسیکلی پیرازول، ایزوکسازول و تیوفن
بررسی اثر قدرت یونی روی انتقال جرم برای فرآیند استخراج مایع - مایع
سنتز کمپلکس های جدید کایرال از سالن نوع یاکوبسن و کاربرد آن ها در اکسایش کاتالیزوری ترکیبات آلی
تهیه آلفا-آمینو فسفونات های نوع اول در حضور آلومینیوم تریفلات
لیگاندهای پلی آمین و اندازه گیری ثابت و پایداری کمپلکس های مربوطه با برخی از یون های فلزات واسطه
مطالعه عوامل موثر بر اکسایش شبه حیاتی سولفیدها بوسیله تترابوتیل-آمونیوم پراکسی مونوسولفات کاتالیز شده بوسیله منگنز پورفیرینها
مطالعه سنتزی واکنش مشتقات بنزوهیدروکسامیک اسید با استرهای استیلنی در حضور سیلیکای نانو ساختار
سنتز یک سولفامیک اسید سه عاملی و استفاده از آن در سنتز مواد آلی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*