استیل دار کردن نشاسته در محیط آبی

سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های فلزی یزرگ حلقه و بزرگ غیر حلقه ای مشتق شده از برخی از لیگاندهای سه پایه ای حاوی گروه های پیریدین، آمین و ک
مطالعه اسپکتروفتومتری تشکیل کمپلکس های انتقال بار I2 و ICI3 با چند لیگاند سنتزی در حلال های غیر آبی
سنتز پورفیرین ها و بررسی خواص آن ها
مطالعه ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس داخلی بین بعضی مواد فعال سطحی و B- سیکلو دکسترین در مخلوط دوتایی آب - اتان دیول و آب - دی متیل فرمامید
سنتز مشتقات کومارین از ترکیبات آلی فسفر در حضور نانو کاتالیست بتا سیکلودکسترین
سنتز مشتقات زانتن با استفاده از کاتالیزور فریک پر کلرات در سیستم بدون حلال
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
1-سنتز مشتقات تتراهیدروبنزوپیران از طریق الکتروجنریتد باز و مطالعات الکتروشیمیایی محصولات الکتروسنتز
سنتز تعدادی از مشتقات تیوزانتون با استفاده از واکنشگرهای آلومینا متان سولفونیک اسید، مونتموریلونیت K-10 متان سولفونیک اسید و هتروپلی اسید و
مطالعه اسپکتروفتومتری و هدایت سنجی کمپلکس شدن و ترمودینامیک برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده O و N در حلال های غیر آبی
مطالعه اثرات استخلاف بر نوآرایی کلایزن با استفاده از روش های محاسباتی
گونه شناسی و اندازه گیری نیتریت /نیترات در آب با استفاده از ترکیب 1-آمینوآنتراکینون به دو روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
بررسی پیوند هیدروژنی SHO و مطالعه طیف سنجی ارتعاشی و پیوند هیدروژنی در ترکیب 4-اتیل آمینو-پنت-3-ان-2-ان
سنتز کمپلکس های جدید کایرال متالوسالن بر پایه هیدروکسی نفتالدهید و کاربرد آن ها در اکسایش کاتالیزوری ترکیبات آلی
تهیه پلیمرهای حاوی گروه عامل دار Si-H در زنجیر جانبی و واکنش آن ها با الکل ها و اولفین ها
بررسی ساختاری و تعیین برخی توابع ترمودینامیکی کنفورمرهای مختلف تری پپتید HCO - GLy - L - Val - GLy - NH2 با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی
بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیبات از B و B - تری کتونها و آنالوگهای آن با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی
سنتز، شناسایی و بررسی خواص نانو بنتونیت و نانو آتاپولوژیت
سنتز، شناسایی و ساختار بلوری جفت یونهای انتقال پروتون و ترکیب های آنها با Ca(II), Sr(II), Ba (II), Fe(III), Bi (III)& Ga (III
کمپلکسهای سیکلومتاله شده پلاتین
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*