بررسی و تعیین ساختار مولکولی مواد تشکیل دهنده اسانس گونه ای از تیره باقلا و بررسی خواص آنتی اکسیدانت آن

مطالعه اثرات استخلاف بر نوآرایی کلایزن با استفاده از روش های محاسباتی
گونه شناسی و اندازه گیری نیتریت /نیترات در آب با استفاده از ترکیب 1-آمینوآنتراکینون به دو روش اسپکتروفتومتری و اسپکتروفلورومتری
بررسی پیوند هیدروژنی SHO و مطالعه طیف سنجی ارتعاشی و پیوند هیدروژنی در ترکیب 4-اتیل آمینو-پنت-3-ان-2-ان
سنتز کمپلکس های جدید کایرال متالوسالن بر پایه هیدروکسی نفتالدهید و کاربرد آن ها در اکسایش کاتالیزوری ترکیبات آلی
تهیه پلیمرهای حاوی گروه عامل دار Si-H در زنجیر جانبی و واکنش آن ها با الکل ها و اولفین ها
بررسی ساختاری و تعیین برخی توابع ترمودینامیکی کنفورمرهای مختلف تری پپتید HCO - GLy - L - Val - GLy - NH2 با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز، شناسایی و بررسی خواص نانو بنتونیت و نانو آتاپولوژیت
سنتز، شناسایی و ساختار بلوری جفت یونهای انتقال پروتون و ترکیب های آنها با Ca(II), Sr(II), Ba (II), Fe(III), Bi (III)& Ga (III
کمپلکسهای سیکلومتاله شده پلاتین
محاسبه طیف‌های جذبی و مقاطع عرضی رزونانسی رامان کلر دی اکسید در فاز گازی و محلول با استفاده از فرمول‌بندی تابع همبستگی زمانی
سنتز متالوپورفیرین‌ها یا پورفیرین‌ها در حضور کاتالیزور اسید جامد
سنتز مشتقات فسفین اکسید از فسفین ها واسترهای استیلنی
جداسازی و شناسایی ترکیبات اصلی موجود در گیاه Salvia Macrosiphon
سنتز کوپلیمر الکتروفعال رسانا از اورتوآنیزیدین و N-متیل آنیلین به روش ولتامتری چرخه ای و بررسی رفتار الکترو شیمیایی آن در محیط آبی
واکنش N- استیل -N- متیل اوره، نیتروزو متیل اوره ها و آریل -5- مرکاپتو تری آزول ها با پیوندهای سه گانه فعال شده
1-پلیمریزاسیون آنیلین، کتکول و مشتقات آن با استفاده از کاتالیزور پورفیرین کاتیونی 2- سنتز بیوکاتالیتیکی کوپلیمر آنیلین/اورتو-آنیسیدین محلول
مطالعه اسپکتروفتومتری واکنش‌های تشکیل کمپلکس بین پیریدین-2-کربالدئید-اکسیم و تعدادی از یون‌های فلزی واسطه
اندازه گیری همزمان اسپکتروفوتومتری کراتینین، اوروتیک اسید و اوریک اسید با استفاده از کالیبراسیون کمترین مربعات جزئی در مایعات بیولوژیکی
آنالیز شیمیایی اسانس گیاهان مریم گلی لوله ای، مریم گلی ارغوانی، مرزه بختیاری و گل محمدی در استان فارس به روش کروماتوگرافی گازی، طیف سنج جرمی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*