تهیه و شناسایی برخی از ترکیب های مس بر پایه متوسط حفره ی MCM-41

ساخت بیوسنسور آمپرومتری با استفاده از مخمر و کیتوسان و اندازه‌گیری بعضی ترکیبات
تولید هیدروکربن ها از روش فیشر-تروپش با استفاده از کاتالیست های دو فلزی بر پایه نیکل-کبالت
مطالعه فیتوشیمیایی گیاه پنیرباد
ارائه یک روش مناسب و ساده جهت سنتز یک مرحله ای زانتان ها در محیط بدون حلال و سنتز تک مرحله ای بنزو -b- پیرانها و ?- استامیدوکتونها طی واکنشهای چن
کاربرد بعضی از مواد نانو حفره اصلاح شده به عنوان جاذب برای پیش تغلیظ مقادیر کم یون های فلزی و مطالعه فیتوشیمیایی چند گونه گیاه دارویی
بررسی و شناسایی ترکیبات اسانسی گیاه زنیان Trachyspermum copticum.L منطقه شرق ایران
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
بررسی ماهیت پیوندهای هیدروژنی O...H و CI...H در برخی ترکیبات اتمسفری
استخراج و آنالیز بعضی ترکیبات طبیعی گیاه افوربیا کاندیلوکارپا
محاسبه pKa مشتقات فلوئوردار استیک اسید در محیط آبی با استفاده از روش‌های جدید شیمی کوانتومی
ساخت الکترود انتخابگر یونی بر مبنای حامل جدید و نانوذرات زئولیت برای اندازه‌گیری آنیون‌های معدنی یا مواد بیولوژیکی
تهیه ترکیبات بتاآمینو کربونیلی از طریق واکنش مانیخ
مطالعه تئوری سینتیک اکسایش الکتروشیمیایی چند کنکول در حضور چند نوکلئوفیل تیول دار
سنتز مشتقات جدید آمیدی کافئیک اسید
مطالعه واکنش ترکیبات آروماتیک NH اسید و استرهای استیلنی در حضور معرف‌های تری‌فنیل‌فسفین و تری‌فنیل‌فسفیت
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های کروم (III) و کادمیم (II) با لیگاندهای پلی پیریدیلی
بررسی نظری برهمکنش بین اوزون و نیتروزاسید
کاربردهای جدید سیلیکا پرکلریک اسید در سنتز مواد آلی
سنتز یک مرحله‌ای برخی مشتقات دی هیدروپیرانو کرومن در شرایط سدیم دودسیل سولفات و محیط آبی
بررسی توان مونتموریلونیت اصلاح شده با TiO2 و MnO2 جهت حذف دیازینون از آب
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*