جفت‌شدن آریل‌هالیدها با آلکین‌های انتهایی توسط کاتالیزور مس و باز KF/Al2O3

مطالعات نظری بر روی قواعد جمع پذیری گروه و روابط خطی برای برخی ترکیبات آلی و معدنی
کاربرد معرفهای N -هالوسولفونامیدها به عنوان کاتالیزورهای ملایم و انتخابی برای اکسیداسیون، محافظت، محافظت زدایی و سنتز ترکیبات هتروسیکل
الف) مطالعه نظری تشکیل کمپلکس داخلی سیکلودکسترینها با برخی داروها و مواد فعال سطحی 2) مطالعه نظری و شبیه سازی جذب گازها بر روی نانو لوله های
مدل سازی ترمودینامیکی مخلوط دوتایی نمک های الکترولیتی غلیظ بر اساس نظریه نیمه تجربی برهمکنش یونی پیتزر با استفاده از روش پتانسیومتری
رویکردی جدید در سنتز کینازولیتون ها و دی هیدرو کینازولینون ها
مطالعه تئوری تغییرات تانسورهای پوشیدگی شیمیایی و ثوابت جفت‌شدن چهارقطبی هتروفولرن C30N15B15 در فرآیند جذب NH3 به روش DFT
بررسی توتومریزاسیون پروپیل تیواوراسیل و پایداری توتومرهای آن در فاز گازی و حلال های مختلف با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی HFوB3LYP
مطالعه تئوریتیکی اثر استخلاف بر روی پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی نوآرایی کوپ
بهینه سازی واکنش آنزیمی اکسیداسیون 4- فلوئوروآنیلین بوسیله هیدروژن پراکسید بر اساس داده های الکتروسینتیکی، روش های طراحی عاملی و سطح پاسخ ه
ارائه یک معادله حالت برای سیالات زنجیری ناجور هسته سخت و مخلوط شامل مولکول‌های زنجیری جور هسته سخت با پتاسیل جاذبه متغیر
بررسی فرآیند ایزومری‌شدن اکتاهیدرو -1H- پیریدو [2و 1-‍C] پیریمیدین در فاز گازی با استفاده از محاسبات کوانتومی
استفاده از مدلهای هیبریدی و روشهای هوشمند در مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید اولفین‌ها
اندازه گیری همزمان اسپکتروفوتومتری اسکوربیک اسید، دوپامین و اوریک اسید به روش کمترین مربعات جزیی در نمونه های زیستی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*