سنتز مشتق کربن-14 ترکیب N- (آریل – متیل) – 3 – فنیل – آکریل آمیدین – [14C] به عنوان آنتاگونیست گیرنده NR2B

بررسی فرآیند ایزومری‌شدن اکتاهیدرو -1H- پیریدو [2و 1-‍C] پیریمیدین در فاز گازی با استفاده از محاسبات کوانتومی
استفاده از مدلهای هیبریدی و روشهای هوشمند در مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید اولفین‌ها
اندازه گیری همزمان اسپکتروفوتومتری اسکوربیک اسید، دوپامین و اوریک اسید به روش کمترین مربعات جزیی در نمونه های زیستی
یک معادله حالت تحلیلی اختلالی جدید برای مولکول‌های زنجیری جورهسته سخت همراه با پتانسیل جاذبه متغیر
سنتز و شناسایی کمپلکس‌های پنتان 2و4 - دی‌ان‌بیس (تیوسمی - کاربازون) با یون فلزات روی، مس و آهن
کاربرد MgBr2 و MgBr2.6H2O به عنوان کاتالیزور در سنتز beta-استامیدو کتون‌ها
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز مشتقات جدید اسپایرواکسیندول
سنتز و شناسائی یکسری از پلیمرهای مقاوم حرارتی جدید با گروههای جانبی ترپیریدینی
سنتز و شناسایی کمپلکس های منگنز با لیگاندهای چهاردندانه N2O2 و بررسی اثر این کمپلکس ها بر روی خواص فیلم های لایه نازک نانو ساختار-1xMnxO Zn
مطالعه سرعت واکنش و مکانیسم تبادل لیگاندهای چهار دندانه بازشیف در کمپلکس های مس (II) با لیگاند آزاد
اکسایش 4،1-دی هیدروپیریدین ها توسط DDQ تحت تابش امواج ریز موج
مطالعه برهمکنش بین DNA و کمپلکس های نئودیمیم دارای لیگاندهای 1 و 10- فنانترولین و 2و 2- بی پیریدین
تهیه و شناسایی مولیبدن هگزاکربونیل کپسوله شده در داخل پلی استایرن و بررسی فعالیت کاتالیستی آن
بررسی خواص هتروپلی اسیدها، نمکهای آن ها و هتروپلی اسیدهای نشانده شده روی پایه های مختلف و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در سنتز کومارین ها
مطالعه برهم کنش های فلزات مس (II) و لانتانیوم (III) با ماکروسیکل های دارای بازوهای الکلی و کربوکسیلیک اسید آویزان
بررسی واکنش پذیری گروه های عاملی آلی متصل به سطح نانوذرات طلا با استفاده از تکنیک NMR
بررسی تاتومری در 2-کتومتیل هتروسیکل‌ها
روشهای جدید برای سنتز تک مرحله‌ای ایمیدهای نامتقارن خطی
مطالعه برهم کنش روی (II) در تراکم تمپلتی از دی آلدهید، 2-[3-(2-فرمیل فنوکسی)-2- هیدروکسی پروپوکسی] بنز آلدهید با دی آمین و تری آمین های مختلف
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*