الف: بررسی اثر مزوپور Al-MCM-41 جهت فرایند آلکیل دار شدن ب: سنتز و شناسایی نانوساختارهای اکسید بیسموت و بررسی اثر تمپلیت در مورفولوژی این ترکیبا

آنالیز شیره گیاه ایوفوربیا کاندیلوکارپا ام. بیب
تهیه و بررسی خواص یک حسگر نوری و یک حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه‌گیری آسپاراژین در نمونه‌های حقیقی
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار بلوری یک ترکیب خود مجموعه ساز انتقال پروتون جدید از پیرازین 2،3-دی کربوکسیلیک اسید و 2،6-پیریدین دی آمین و پلیمر
سنتز جدید و یک مرحله‌ای 4H-بنزوپیران‌های پراستخلاف و مشتقات O-وینیل 4،2-دی‌هیدروکسی بنزوفنون
الف) سنتز پلی N-برمومالئمید و کاربردهای آن در واکنشهای شیمی آلی ب)معرفی کاربردهای جدید از پلی استیرن حاوی اسید لوئیس آلومینیوم کلرید در واکنش
کاربردهای دودسیل فسفونیک اسید، دودسیل سولفامیک اسید و دودسیل منیزیم فسفات در سنتز انواع مختلف ترکیبات آلی
سنتز چند مشتق جدید هتروسیکل شش عضوی نیتروژن‌دار
سنتز برخی از ترکیبات جدید هیدروکسی‌تری‌آزین، مطالعه محلولی و مطالعه ساختار ترکیب 1-پاراتولیل-3-((2-تری فلوئورومتیل)فنیل)تری آز-1-ان-1-اکسید تو
شبیه‌سازی دینامیک ملکولی سیالات نانو محدود شده، پتاسیم و نفوذ گازها در پلی‌استایرین و ارائه معادله حالت برای آلیاژهای فلزات قلیایی و جیوه
ساخت دو حسگر نوری بر پایه PVC تثبیت شده روی شیشه برای اندازه گیری جیوه (II)
سنتز، X-Ray و مطالعه محلولی ترکیب 1- پاراتولیل -3- (تری فلوئورو متیل) فنیل)- تری آز-1- ان- اکسید و سنتز ترکیبات جدید هیدروکسی تری آزین
سنتز و بررسی ساختاری مولکول 10،9- دی اتیلیدن -18،11،10،9،8،5-هگزاهیدرو-18،11،8،5- تترا آزا-دی بنزو [a,e] سیکلوتترادکان-12،7،6 و 17 - تترااون 7 و 6- دی اکسیم و
بررسی فرایند جذب سطحی کلروفنل رد و ردویوله بر روی کربن فعال و مطالعه کمیتهای ترمودینامیکی وسینتیکی مربوطه
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*