استفاده از معرف‌های تری برمید در تغییر و تبدیل گروه‌های عاملی

بازیافت ضایعات پلی‌یورتان و زایدات کشاورزی به روش مایکروویو و تهیه پلی‌یورتان‌های جدید
کاربردهای جدید تری کلرو تیتانیوم تریفلات TiCl3(OTf( و تهیه و کاربردهای تیتانیوم پیوند شده بر سیلیکاژل:TiCl2(OTf)-SiO2 بعنوان یک کاتالیزور هتروژن در تبد
مطالعه تأثیر توالی اسید آمینه در خود اجتماعی پپتیدهای EAK16 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
اثر پایدارکننده های Chimasorb 944,Tinuvin 622,Tinuvin 770، و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی تخریب نوری کوپلیمر پلی استایرن-آکریلونیتریل و بررسی سینتیکی ت
مطالعه واکنش فوتوشیمیایی مشتقات 1-استونفتون در مجاورت آلفا-(ترشیو-بوتیل‌تیو)اکریلونیتریل
کمپلکس های فلزات واسطه بازهای شیف چهار دندانه N2O2 مشتق شده از 1، 2- پروپان دی آمین: سنتز، شناسایی و بررسی خواص کاتالیزوری تعدادی از آنها
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
خواص مکانیکی (سختی و کشش) نانو کامپوزیت های مستحکم شده بر پایه اپوکسی
سنتز و مطالعه شیف بازها با دهنده‌های N6O3 و N2O5 بر پایه پیپرازین و متوکسی بنزن و کمپلکس‌های آن‌ها با برخی از فلزات واسطه
سنتز و شناسایی نانوذرات سیلیکای حاوی گروههای عاملی آمین و کربوکسیلیک اسید و کاربرد آنها در حذف یونهای فلزی
سنتز و بررسی محصولات حاصل از برهمکنش ترکیبات آلی با کاتالیزور همگن روتنیم کلراید آبدار در حضور یک اکسیدان
استیلاسیون الکلها، فنولها و آمینها روی سطح نانوذرات ZnAl2O4 و ZnAl2O4/SiO2 به عنوان کاتالیزور تحت شرایط بدون حلال
اکسایش ترکیبات آلی توسط کاتالیزور MCM-41 اصلاح شده با کمپلکس‌های فلزاتی مانند کبالت و کروم
طراحی و سنتز ترکیبات باز شیف فتوکرومیسم‌دار جدید و کاربرد آنها به عنوان حسگرهای الکتروشیمیایی
سنتز کمپلکس های جدید اورانیل با لیگاندهای نیتروژن دار و مطالعه برخی خواص آنها
سنتز و بررسی خواص نانو کامپوزیتهای پلیمری و بیوپلیمری بر پایه پلی اورتان
محاسبه طیف‌های جذبی، رزونانسی رامان و برش‌های برانگیختگی آنیون تتراسیانو کوئینو‌ دی‌متان با استفاده از فرمول‌بندی تابع همبستگی زمانی
طراحی و ساخت حسگرهای بیولوژیکی بر اساس کوارتز کریستال نانو بالانس برای تعیین بیومارکرهای بیماریهای انسانی
اکسیداسیون شبه حیاتی هیدرکربن‌ها با استفاده از NaIO4 در حضور کاتالیست منگنز پورفیرین قرار گرفته بر روی نانو‌لوله‌های کربنی چند دیواره
ساخت کمپلکس‌های هیبریدی باز شیف-پلی‌اکسومتال و کمپلکس‌های پلی‌اکسومتال از مولیبدن برای اکسایش هیدروکربن‌ها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*