مطالعه ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس داخلی بین بعضی مواد فعال سطحی و B- سیکلو دکسترین در مخلوط دوتایی آب - اتان دیول و آب - دی متیل فرمامید

شبیه‌سازی طیف‌های فوتو الکترون مولکول‌های سه اتمی غیر خطی با در نظر گرفتن اثرات دوشینسکی و ناهماهنگی
کاربرد نانولوله‌های کربنی چند لایه، به عنوان جاذبی جدید، برای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر بسیار کم یون‌های رودیم و طلا
مطالعه واکنش اکسایش الکل ها به کمک روش های کمومتریکس
سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از امواج التراسوند و استفاده از آن ها در ترسیب نانو کامپوزیت نیکل - فسفر- طلا بر روی فولاد جهت بررسی رفتار خوردگ
تهیه، شناسایی و بررسی خواص نوری و فوتوکاتالیزوری لایه نازک روی اکسید نانوساختار بر روی بستر شیشه ای به روش سل-ژل
سنتز و رفتار کاتالیتیکی نانو ذرات نیکل پایدار شده با نمکهای آلکیل آمونیم برومید در محیط آبی
سنتز، شناسایی، مطالعات ساختاری و آنالیز حرارتی پلیمرهای کئوردیناسیونی جدید با ابعاد نانو از سرب (II)
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکسهای(Cu (II و (Zn (II با لیگاندهای آمینی و کربوکسیلیک اسیدی
اندازه گیری و بررسی الکتروشیمیایی برخی از ترکیبات دارویی در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کمپلکس کبالت فتالوسیانین و اکسیداسیون الکتر
مطالعه و بررسی واکنش های دو جزیی و سه جزیی ترکیبات استیلنی؛ سنتز زوج یون ها و آریلیدین مالونونیتریل ها
سنتز و شناسایی کمپلکسهای کبالت با لیگاندهای N2O2 و بررسی اثر این کمپلکسها بر خواص فیلم های لایه نازک نانو ساختار CoxZnl-xO
بررسی تاثیر تیتاناتها به عنوان عامل اتصال دهنده و تعدادی از نانو ذرات معدنی به عنوان پرکننده و رنگدانه در بهبود خواص مکانیکی و حرارتی پلی وی
مدل سازی رسانایی الکتریکی الکترولیت NaF در مخلوط حلالهای آب- متانول و آب-اتانول
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*