سنتز کمپلکس های جدید کایرال متالوسالن بر پایه هیدروکسی نفتالدهید و کاربرد آن ها در اکسایش کاتالیزوری ترکیبات آلی

سنتز نانو ذرات طلا با استفاده از امواج التراسوند و استفاده از آن ها در ترسیب نانو کامپوزیت نیکل - فسفر- طلا بر روی فولاد جهت بررسی رفتار خوردگ
تهیه، شناسایی و بررسی خواص نوری و فوتوکاتالیزوری لایه نازک روی اکسید نانوساختار بر روی بستر شیشه ای به روش سل-ژل
سنتز و رفتار کاتالیتیکی نانو ذرات نیکل پایدار شده با نمکهای آلکیل آمونیم برومید در محیط آبی
سنتز، شناسایی، مطالعات ساختاری و آنالیز حرارتی پلیمرهای کئوردیناسیونی جدید با ابعاد نانو از سرب (II)
سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکسهای(Cu (II و (Zn (II با لیگاندهای آمینی و کربوکسیلیک اسیدی
اندازه گیری و بررسی الکتروشیمیایی برخی از ترکیبات دارویی در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با کمپلکس کبالت فتالوسیانین و اکسیداسیون الکتر
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز و شناسایی کمپلکسهای کبالت با لیگاندهای N2O2 و بررسی اثر این کمپلکسها بر خواص فیلم های لایه نازک نانو ساختار CoxZnl-xO
بررسی تاثیر تیتاناتها به عنوان عامل اتصال دهنده و تعدادی از نانو ذرات معدنی به عنوان پرکننده و رنگدانه در بهبود خواص مکانیکی و حرارتی پلی وی
مدل سازی رسانایی الکتریکی الکترولیت NaF در مخلوط حلالهای آب- متانول و آب-اتانول
تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست اپوکسیدها به 2- تیوسیاناتو آلکیل آلکانوات ها و نیز 2- هالو آلکیل آلکانوات ها در شرایط بدون حلال و به بتا-هیدروکسی
مطالعه برهم کنش کمپلکس اکتااتیل پورفیرین روی (II) با لیگاندهای نیتروژندار دوتایی
بررسی عوامل موثر بر تهیه ی پلی وینیل بوتیرال و پلی وینیل بوتیرال نرم شده برای شیشه های ایمنی
روش های جدید برای سنتز مشتقات زانتن و دی بنزوزانتن در غیاب حلال
سنتز و شناسایی پیرولهای پر استخلاف جدی با استفاده از a- آمینواسیدها و ترکیبات استیلنی در مجاورت ایزوسیانید یا دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید
شناسایی اجزای فرار گیاه زنیان به روش میکرو استخراج از فضای فوقانی
تهیه، شناسایی و بررسی خواص ضد باکتری و ضد قارچ لیگاندهای دی تیوکربامات و کمپلکسهای (Zn(II آنها
اندازه‌گیری همزمان آنتیموان (III) و آنتیموان (V) به روش ولتامتری روبش خطی جذبی با استفاده از روش‌های افزایش استانداد نقطه H و مرکز میانگین
پلی (اتر-ایمید) های کاملا آروماتیک جدید: سنتز، شناسایی و بررسی خواص
کاربرد الگوریتم مورچه جهت انتخاب توصیف کننده‌ها در مطالعات QSPR مربوط بهmax مشتقات آنتراکینون و ضریب فعالیت هیدروکربن‌ها در رقت بی‌نهایت
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*