1-پلیمریزاسیون آنیلین، کتکول و مشتقات آن با استفاده از کاتالیزور پورفیرین کاتیونی 2- سنتز بیوکاتالیتیکی کوپلیمر آنیلین/اورتو-آنیسیدین محلول

روش های جدید برای سنتز مشتقات زانتن و دی بنزوزانتن در غیاب حلال
سنتز و شناسایی پیرولهای پر استخلاف جدی با استفاده از a- آمینواسیدها و ترکیبات استیلنی در مجاورت ایزوسیانید یا دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید
شناسایی اجزای فرار گیاه زنیان به روش میکرو استخراج از فضای فوقانی
تهیه، شناسایی و بررسی خواص ضد باکتری و ضد قارچ لیگاندهای دی تیوکربامات و کمپلکسهای (Zn(II آنها
اندازه‌گیری همزمان آنتیموان (III) و آنتیموان (V) به روش ولتامتری روبش خطی جذبی با استفاده از روش‌های افزایش استانداد نقطه H و مرکز میانگین
پلی (اتر-ایمید) های کاملا آروماتیک جدید: سنتز، شناسایی و بررسی خواص
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
مطالعه سینتیکی و ساختاری برهم‌کنش‌های میدازولام و لورازپام با آنزیم آدنوزین دآمیناز
پیش تغلیظ کادمیم و سرب روی سطح جامد ؟- آلومینای فعال شده با سورفاکتانت
بررسی شرایط و بهینه‌سازی فرآیندهای انعقاد و لخته‌سازی و اکسیداسیون پیشرفته، جهت حذف آلاینده‌های پساب صنایع چرم‌سازی
بررسی حذف مس (+Cu2)از محلولهای آبی آلوده به آن بوسیله پوسته بادام
تاثیر نسبت‌های مختلف فازهای آناتاز/روتیل تیتانیوم دی اکسید بر روی سینتیک واکنش تخریب فتوکاتالیزوری برخی رنگینه‌های آلی
بررسی تشکیل لجن شناور و ارائه‌ی روشی برای حذف آن، الکترولیت پالایشگاه مس سرچشمه
حذف فلزات سنگین منگنز و کبالت از پساب پتروشیمی با استفاده از کربن سیاه بدست آمده از ضایعات کشاورزی
ارائه ی روشی نوین، تک ظرف و چهار جزیی برای تهیه ی مشتقات پیریدو[3،2-d] پیریمیدین -6- کربوکسامید
روشی سبز جهت تهیه مشتقات جدیدی از اکس ایندول
اندازه‌گیری داروی دیفن هیدرامین با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای پیوسته با تبدیل فوریه سریع در مقادیر پیکومولار در سیستم‌های تزریق جریانی
کاربرد هیومیک‌اسید استخراج‌شده از خاک جنگلی در ساخت الکترود یون انتخابی برای اندازه‌گیری یون‌های فلزی در محیط آبی
مطالعه واکنش‌های تشکیل کمپلکس بین کاتیون‌های اورانیل(UO2)و ایتریم (Y3) با کرون اترها در مخلوط حلال‌های آبی و ناآبی
تهیه مشتقات جدید زانتن حاوی هسته نفتوکینون
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*