محافظت زدایی از سیلیل و تتراهیدروپیرانیل اترها، فنیل هیدرازون ها و 2، 4-دی نیتروفنیل هیدرازون ها با استفاده از هیدروژن پراکساید و کاتالیزور

تهیه و شناسایی مشتقات شیف باز و کمپلکس‌های 10،1-فنانترولین دی تیوکرباماتو (Pd(II نیترات و برهمکنش آنها با DNA غده تیموس گوساله
سنتز، شناسایی و مطالعه ساختار کمپلکس پلیمری کادمیم و کمپلکس‌های تک‌هسته‌ای آهن و کبالت با لیگاند‌های پلی‌پیریدیلی
سیستم‌های ترکیبی جدید برای احیاء گروه‌های عاملی در ترکیبات آلی با سدیم بوروهیدری و مشتقات زینک بوروهیدرید
تعیین فتالات ها در آب به روش کروماتوگرافی گازی و استفاده از روش استخراج جذبی بوسیله میله همزن (SBSE) پوشیده شده با پلی پیرول به عنوان جذب
سنتز و شناسایی تعدادی از ایلیدهای جدید فسفردار و کمپلکس‌های فلزی آنها به روشهای اسپکتروسکپی و کریستالو‌گرافی اشعه ایکس
بخش1: سنتز، شناسایی و مطالعه مشتقات جدیدی از هم و ورودوهم بخش 2: یک روش جدید برای تهیه نانوذرات فلزی و اکسید فلزی
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز متالوسالنها و ساپورت کردن آنها روی کربن فعال بصورت نانو ذرات بعنوان کاتالیزور ناهمگن جدید در واکنشهای آلی
اکسایش فنل با کاربرد کاتالیزوری کمپلکسهای شیف باز تهیه شده از یونهای فلزی مس (II)، کبالت(II) و نیکل(II)
الکتروپلیمریزاسیون 4-نیترو 1 و 2-دی‌آمینوبنزن و امکان ساخت الکترودهای یون گزین از آن
اکسایش هیدروکربن ها با تترابوتیل آمونیوم مونوپرسولفات در حضور پورفیرین منگنز برم دار در موقعیت های بتا به عنوان کاتالیزور
قسمت اول: کاربردهای توسیل کلرید، بعنوان واکنشگر کوپل کننده در سنتز بعضی از مشتقات اسیدهای کربوکسیلیک قسمت دوم: کاربردهای تری آریل متیل کلری
مطالعه اسپکتروسکوپی برهمکنش های دی متیل قلع (IV) دی کلرید با یوریدین مونوفسفات
سنتز و شناسایی تعدادی از ترکیبات جدید پورفیرازین
بررسی ترمودینامیکی و مطالعه ساختاری برهمکنش مزو-تتراکیس (4-سولفوناتوفنیل) پورفیرین و مزو-تتراکیس (3- سولفوناتو-4- متوکسی فنیل)پورفیرین با آلبو
تهیه بنزیل دابکوتری برمید و بررسی کاربرد آن در تایواستال‌دار کردن انتخابی آلدئیدها و کتون‌ها و تبدیل متقابل آسیلال‌ها و استال‌ها به تایو
سولفوریک اسید جذب‌شده روی سیلیکاژل به عنوان یک کاتالیزور ارزان برای آسیلال‌دار کردن و استال‌دار کردن انتخابی آلدئیدها و نیز استیل‌دار کر
سنتز و شناسایی 2- (4-بروموفنیل آمینو) -5- (4-آمینو فنیل) 4،3،1- تیادی آزول و بررسی مشتقات شیف بازهای آن
کمپلکسهای سیکلومتاله شده دو هسته ای پلاتین (II) با لیگند پلساز بیس دی فنیل فسفینومتان
مطالعه ی برهمکنش برخی از بازهای شیف فعال الکترونی با DNA
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*