سنتز و کاربرد نانو مواد فعال در باتری های روی - دی اکسید منگنز و سرب اسید

قسمت اول: کاربردهای توسیل کلرید، بعنوان واکنشگر کوپل کننده در سنتز بعضی از مشتقات اسیدهای کربوکسیلیک قسمت دوم: کاربردهای تری آریل متیل کلری
مطالعه اسپکتروسکوپی برهمکنش های دی متیل قلع (IV) دی کلرید با یوریدین مونوفسفات
سنتز و شناسایی تعدادی از ترکیبات جدید پورفیرازین
بررسی ترمودینامیکی و مطالعه ساختاری برهمکنش مزو-تتراکیس (4-سولفوناتوفنیل) پورفیرین و مزو-تتراکیس (3- سولفوناتو-4- متوکسی فنیل)پورفیرین با آلبو
تهیه بنزیل دابکوتری برمید و بررسی کاربرد آن در تایواستال‌دار کردن انتخابی آلدئیدها و کتون‌ها و تبدیل متقابل آسیلال‌ها و استال‌ها به تایو
سولفوریک اسید جذب‌شده روی سیلیکاژل به عنوان یک کاتالیزور ارزان برای آسیلال‌دار کردن و استال‌دار کردن انتخابی آلدئیدها و نیز استیل‌دار کر
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
کمپلکسهای سیکلومتاله شده دو هسته ای پلاتین (II) با لیگند پلساز بیس دی فنیل فسفینومتان
مطالعه ی برهمکنش برخی از بازهای شیف فعال الکترونی با DNA
کاربردهای جدیدتری فنیل فسفین و یک مایع یونی دی فنیل فسفینیت دار جدید(IL-OPPh2) برای تشکیل پیوند کربن - هالوژن، کربن - سولفور، کربن - کربن ، کربن - ه
سنتز و تعیین ساختار برخی کمپلکس‌های جدید سرب (II) و اورانیل با لیگاندهای متقارن و نامتقارن دهنده‌ی اکسیژن، نیتروژن و گوگرد و مقایسه ساختار آ
سنتز و شناسایی پیرول های پر استخلاف و ترکیبات آلی جدید با استفاده از واکنش های چند جزئی آنامینون ها و ترکیبات کم الکترون
برهمکنش سورفکتانت های کاتیونی با بتاکازئین
سنتز و شناسایی 2-(4-نیتروفنیل)-5- (4- آمینو فنیل)1و3و4- تیادیازول و مشتقات شیف باز آن ها
سنتز و شناسایی کمپلکس های مختلط فلزات واسطه با دو لیگاند 2- هیدروکسی نیکوتینیک اسید و پیروکسیکام
تهیه برخی کمپلکسهای شیف باز کبالت(II)، مس (II) و نیکل (II) و بررسی اثر کاتالیزوری آنها بر واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزن توسط هیدروژن پروکسید
سنتز سایکلوفان‌های جدید توسط واکنش واکر: ارائه روشی نوین در این واکنش
سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت بیولوژیکی کمپلکس‌هایی از پلاتین
تهیه N,N-دی آلکیل توسیل آمیدها و بررسی حلقه گشایی اپوکسیدها با توسیل آمید
بررسی فعالیت کاتالیستی ایندیم کلراید و کربن سولفونه شده در واکنش سنتز دی هیدروپیریمیدینون ها تحت شرایط بدون حلال
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*