لیگاند شیف باز چهار دندانه نا متقارن با کره کئوردینانسیون NNOS: سنتز، شناسایی و ترمودینامیک فلزدار شدن و بر همکنش کمپلکس های کبالت آنها با آمی

تهیه رنگ های آزو از طریق جفت شدن با 1- نفتول و ?- نفتول با استفاده از رزین نانو سیلیکا فسفریک اسید در شرایط ملایم، ناهمگن، بدون حلال و در دمای ات
واکنش تک-ظرفی چند جزیی ایزو سیانیدهابا استفاده ازترکیبات کربونیل دار
سنتز تک ظرف مشتقات 2-آلکیل بنزو[4،1]تیازین-3-اون بر روی آلومینای اسیدی و سنتز مشتقات Z)-2)-بنزیلیدن-2H-بنزو[b][4،1]تیازین-3(4H)–اون بر روی بستر KF/Alumina
سنتز و شناسایی نانو ذرات آنتیموان کالکوژنیدهای دوپه شده با بعضی از کاتیونهای لانتانیدی و بررسی خواص نوری و هدایتی آنها
1) اتصال داروی آزیترومایسین و گروه آمینواسید به دیواره نانولوله های کربنی تک دیواره جهت کاربردهای بیولوژیکی 2) بررسی سنتز کوئین اکسالین ها د
بررسی روش های سنتز، بهینه سازی و خالص سازی نوری داروی کلوپیدوگرل
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز ترکیبات آنتراسن فتوکرومیک دار جدید
تععین و تصحیح کشش سطحی مخلوط های دوجزیی
بررسی سنتز تک-ظرفی مشتقات کینولین و کرومن
کاربرد نانوذرات فلزات در اندازه گبری گلوکز
کوپل آلیل گلیسیدیل اتروایمینودی استیک اسید و بررسی امکان کوپلیمریزاسیون آن با مونومرهای تجاری
سنتز و بررسی چالکون های فوتوکرومیک دار
نانوذرات پالادیم قرار گرفته بر روی سیلیکاژل عامل دار شده با پی پیرازین به عنوان کاتالیزور در انجام واکنشهای هک و سوزوکی
کاهش فاکتور تأثیر بر محیط در سنتز مشتقات 4،´4-(آریل متیلن) بیس (H1-پیرازول-5-ال)، H2-ایندازولو[1،2-b]فتالازین-تری‌اون و H1-پیریدازین[1،2-a]-ایندازول-تر
سنتز رزورسین آرن ها با قابلیت انحلال بالا با استفاده از کاتالیزور اسیدهای جامد
بررسی سولواتو کرومیسم مشتقات کومارین و کمپلکس کنندگی آنها با یون های Fe , Cu , Ni , Co در حضور حلال های مختلف به کمک روش اسپکتروسکوپی
اکسایش 4،1-دی‌هیدروپیریدین‌ها و سولفیدها در مجاورت سیستم های پارا-تولوئن سولفونیک اسید/سدیم نیتریت و پارا-تولوئن سولفونیک اسید/هیدروژن‌پر
سنتز مشتقات جدید امینواسپیرو ایندن
به کارگیری کاتالیستهای بستر جامد اسیدی در سنتز آنالوگهای استخلاف شده کرومون-3- کربوکسالدهید و بررسی رفتار شیمیایی این ترکیبها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*