تهیه، شناسایی و بررسی اسپکتروسکپی ساختار بلوری کمپلکس های {[Zn(BTEC)](H2en)}n and [LA(BTEC)(H2en)1/2.2.5H2O]n

کاربرد نانوذرات فلزات در اندازه گبری گلوکز
کوپل آلیل گلیسیدیل اتروایمینودی استیک اسید و بررسی امکان کوپلیمریزاسیون آن با مونومرهای تجاری
سنتز و بررسی چالکون های فوتوکرومیک دار
نانوذرات پالادیم قرار گرفته بر روی سیلیکاژل عامل دار شده با پی پیرازین به عنوان کاتالیزور در انجام واکنشهای هک و سوزوکی
کاهش فاکتور تأثیر بر محیط در سنتز مشتقات 4،´4-(آریل متیلن) بیس (H1-پیرازول-5-ال)، H2-ایندازولو[1،2-b]فتالازین-تری‌اون و H1-پیریدازین[1،2-a]-ایندازول-تر
سنتز رزورسین آرن ها با قابلیت انحلال بالا با استفاده از کاتالیزور اسیدهای جامد
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
اکسایش 4،1-دی‌هیدروپیریدین‌ها و سولفیدها در مجاورت سیستم های پارا-تولوئن سولفونیک اسید/سدیم نیتریت و پارا-تولوئن سولفونیک اسید/هیدروژن‌پر
سنتز مشتقات جدید امینواسپیرو ایندن
به کارگیری کاتالیستهای بستر جامد اسیدی در سنتز آنالوگهای استخلاف شده کرومون-3- کربوکسالدهید و بررسی رفتار شیمیایی این ترکیبها
مطالعه‌ی واکنش انامینون‌ها با استر‌های استیلنی کم الکترون در مجاورت تری فنیل فسفین
سنتز ترکیبات جوش خورده جدید پیریمیدین در یک فرایند تک ظرفی سه جزئی
بررسی اثرات ساختاری بر رفتار الکتروشیمیایی کمپلکس‌های فلزات واسطه سری اول بلوک d
الف) کاربرد تیامین هیدروکلرید به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت در سنتز مشتقات 1و2-پیرازول ب) کاربرد 2و?2-بی پیریدینیوم دی هیدروژن سولفات به عن
سنتز دردمای پایین نانوذرات Co3O4 از تجزیه گرمایی کمپلکسهای [CoIII(NH3)4 or 5(L)](NO3)2 or 3 (L=CO3, NO3, H2O) و شناسایی آنها.
سنتز، شناسایی و مطالعه‌ی ویژگی‌های کاتالیزوری برخی کمپلکس‌های والانس- بالای اکسو وانادیم و دی‌اکسومولیبدنیوم
مطالعه سنتز مشتقات آکریدین-9(10H)-اون و بررسی احیائ آنها برای سنتز مشتقات جدید دی هیدرو آکریدین ها
سنتز، مطالعه اسپکتروسکپی و محاسباتی تعدادی از تری آزن های غیر متقارن و مطالعه اسپکتروسکپی آنها با فلزات سنگین
سنتز و شناسایی D-?-S-گالاکتوزیدها با مشتقات 1و3و4-اکسادی آزول 2(3H)-تیون
طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانو کامپوزیتهای مغناطیسی برای تثبیت آنزیمها و کاربرد آنها در ساخت زیست حسگرها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*