سنتز، X-Ray و مطالعه محلولی ترکیب 1- پاراتولیل -3- (تری فلوئورو متیل) فنیل)- تری آز-1- ان- اکسید و سنتز ترکیبات جدید هیدروکسی تری آزین

طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانو کامپوزیتهای مغناطیسی برای تثبیت آنزیمها و کاربرد آنها در ساخت زیست حسگرها
تهیه ی برخی از مشتق های4 -استخلافی ایمیدازول با استفاده از نانو سیلیکافسفریک اسیدبه عنوان کاتالیزگراسیدی جامد در شرایط ملایم و بدون حلال
بررسی واکنش های چند جزئی ترکیب 6-امینو-1و3-دی متیل اوراسیل
محافظت از آمینو اسیدها به وسیله پوشش دهی با پلیمرهای طبیعی
بررسی کارایی دو روش کمومتریکسی PARAFAC و PARALIND در مورد دادهای تهییج - نشر حاصل از افزایش استاندارد و استفاده از MCR-ALS برای تعیین غلظت اجزای با همپو
سنتز مشتقات بیس ایندولیل متان با استفاده از کاتالیزگر فنیل فسفونیک اسید در شرایط بدون حلال
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
مطالعه کوانتومی جذب گازهای سمی موجود در هوا توسط نانو مخروط باز کوپل شده با اتم آهن و اثر بازدارندگی برخی از ترکیبات شیف باز در خوردگی فولاد
تهیه و شناسایی لیگاندهای دو حفره‌ای بزرگ مولکول غیرحلقوی بر پایه فنل به همراه کمپلکس های تک و دو هسته‌ای ناهمسان هسته
تعیین میزان آرسنیک در نمونه های آبی با روش جذب اتمی و حذف آن با نانو کامپوزیت
سنتز و شناسایی متالوژل های جدید و نانو ذرات کئوردینانسیونی پالادیوم و بررسی خواص کاتالیزگری آنها در واکنش کوپلاژ متقاطع سوزوکی
بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی حذف مواد آلی رنگزا از آب آلوده در حضور پراکسی دی سولفات به عنوان ماده‌ی اکسید کننده با استفاده از فرآیندهای ا
سنتز و شناسایی کوپلیمرهای دو قطعه ای آمفی فیل بر اساس لاکتاید و گلیسیدیل متاکریلات و بررسی تشکیل نانو میسل های پلیمری
تهیه کربن فعال با منافذ نانو از سبوس برنج و تعیین خصوصیات آن
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید حاصل از واکنش‌های لیگاند 3-آمینو-1-پروپانول با برخی از کلریدها‌ی آلی قلع و سیلیکون و همچنین لیگاند 2،2-اکسی دی اتا
استفاده از توصیف کننده های عاری از جهت در مطالعه کمی ساختار-فعالیت ترکیبات بتا-کربولین
سنتز تایرن ها از اپوکسید ها در شرایط بدون حلال و کاتالیست
واکنش ترشری بوتیل ایزوسیانید، مشتقات کوجیک اسید یا ?-هالوکتون ها با استرهای استیلنی
سنتز و شناسایی کمپلکسهای کروم با مشتقات4ـ فنیل ترپیریدین
استفاده از دی آزوبی سیکلواندکان (DBU) به عنوان یک کاتالیزگر بازی برای سنتز ترکیبات جدید 3- هیدروکسی اکسیندول ها و 3- هیدروکسی 4- هیدروپیران 4- اون
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*