کاربردهای جدید آلومینیوم تریس دودسیل سولفات سه آبه به عنوان یک کاتالیست ترکیبی لوئیس اسید و سورفکتانت در آب

مطالعه اسپکتروفتومتری ثابت تشکیل کمپلکس روی بارکراون اترهای -18کراون 06-دی سیکلوهگزیل 18-کراون6-، -15کراون5- و دی بنز و -15کراون -5به روش رقابتی ئر م
طراحی آزمایش ، بهینه‌سازی و تعیین اعتبار روش اندازه‌گیری برخی از عناصر با فلوئوریمتری به کمک تکنیکهای شیمی سنجی
سنتز و کاربردهای نمک نوع چهارم پلی‌وینیل‌پیریدین حامل برومات ، یدات و تری‌بروماید بعنوان عوامل پلیمری جدید
-1استخراج مقادیر بسیار کم کبالت با فاز جامد و اندازه‌گیری به روش جذب اتمی شعله‌ای -2اندازه‌گیری اسپکتر و فتومتری مقادیر بسیار کم cr(vi) پس از ا
کاربردهای جدید مولیبدنم پنتاکلرید در سنتز ترکیبات آلی
واکنش 2-استیل پیرول با استرهای استیلنی در مجاورت تری‌فنیل فسفین
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز تترافنیل پورفیرین‌ها بوسیله کاتالیزورهای جدید
بررسی واکنش نمک تترامتیل آمونیوم فلوئورید با چند کمپلکس فلز واسطه کروم
تعیین مقدار اسیدهای آمینه و پروتئینها به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترودهای نقره و مس
بررسی نظری پارامترهای بازداری برخی از الکلها و اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک همرده در کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی (SFC)
ساخت و ارزیابی مبدلهای کاتالیستی سه جانبه (TWC) بدون رودیوم به منظور کنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها
سنتز کاتالیزور سرعت و سوزش مایع پایه فروسن
طراحی و ساخت برخی دتکتورهای جدید برای اندازه‌گیری برخی آلایندهای زیست‌محیطی
طراحی و ساخت پیل سوختی اسید فسفوریکی با استفاده از الکترودهای نفوذی گازی اصلاح شده توسط پلیمرهای رسانا
مطالعه سنتز متیل و نیتروایندولنین‌ها به روش فیشر
اندازه‌گیری همزمان مس ، نیکل و کبالت به روش اسپکتروفوتومتری مشتقی
تهیه مشتقات جدید -10تیوآنترالینها و بررسی واکنشهای مربوطه
-1سنتز کمپلکس‌های فلزی تتراسولفوو تترانیتروفتالوسیانین در محیط عاری از حلال و در حلال (شرایط رفلاکس ) تحت تشعشعات میکروویو -2سنتز تترابنزوپو
هضم شیمیایی مواد بیولوژیکی در محل کوره گرافیتی قبل از اندازه‌گیری به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*