اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری بعضی از ترکیبات بیولوژیکی بر روی الکترودهای اصلاح شده با نانوذرات

ساخت و ارزیابی مبدلهای کاتالیستی سه جانبه (TWC) بدون رودیوم به منظور کنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها
سنتز کاتالیزور سرعت و سوزش مایع پایه فروسن
طراحی و ساخت برخی دتکتورهای جدید برای اندازه‌گیری برخی آلایندهای زیست‌محیطی
طراحی و ساخت پیل سوختی اسید فسفوریکی با استفاده از الکترودهای نفوذی گازی اصلاح شده توسط پلیمرهای رسانا
مطالعه سنتز متیل و نیتروایندولنین‌ها به روش فیشر
اندازه‌گیری همزمان مس ، نیکل و کبالت به روش اسپکتروفوتومتری مشتقی
تهیه مشتقات جدید -10تیوآنترالینها و بررسی واکنشهای مربوطه
-1سنتز کمپلکس‌های فلزی تتراسولفوو تترانیتروفتالوسیانین در محیط عاری از حلال و در حلال (شرایط رفلاکس ) تحت تشعشعات میکروویو -2سنتز تترابنزوپو
هضم شیمیایی مواد بیولوژیکی در محل کوره گرافیتی قبل از اندازه‌گیری به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی
معادله حالت و ایزوترم -Exp6 خطی برای سزیم در تمام گستره مایع شامل ناحیه فلز-غیرفلز و دمای بحرانی
اکسیداسیون کاتالیتیکی هایدروکربنها بوسیله سیستم هایدروژن پراکسایدˆفتالوسیانین مس (II)/N,N-دای‌متیل فرمامید در 282+-درجه سانتیگراد در 24 ساعت
سنتز و شناسایی چندین پلی هیدرازید جدید
فسفاته‌کاری روی بر روی فولاد ساده کربنی و بررسی عوامل مختلف موثر بر آن
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*