سنتز و شناسایی نانواکسید کروم و مولیبدن و بررسی اثر تمپلیت بر مورفولوژی آنها

-1سنتز کمپلکس‌های فلزی تتراسولفوو تترانیتروفتالوسیانین در محیط عاری از حلال و در حلال (شرایط رفلاکس ) تحت تشعشعات میکروویو -2سنتز تترابنزوپو
هضم شیمیایی مواد بیولوژیکی در محل کوره گرافیتی قبل از اندازه‌گیری به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی
معادله حالت و ایزوترم -Exp6 خطی برای سزیم در تمام گستره مایع شامل ناحیه فلز-غیرفلز و دمای بحرانی
اکسیداسیون کاتالیتیکی هایدروکربنها بوسیله سیستم هایدروژن پراکسایدˆفتالوسیانین مس (II)/N,N-دای‌متیل فرمامید در 282+-درجه سانتیگراد در 24 ساعت
سنتز و شناسایی چندین پلی هیدرازید جدید
فسفاته‌کاری روی بر روی فولاد ساده کربنی و بررسی عوامل مختلف موثر بر آن
-1بررسی سینتیکی و تعیین چگونگی تاثیر استخلاف بر سرعت توتومریزاسیون نیتروز و به فرم اکسیم در حلال استون -2اکسایش و محافظت‌زدایی انتخابی سیلیل
تهیه بنزیل کلرید در مقیاس BENCH به روش کلراسیون انتخابی تولوئن
بررسی سینتیک و مکانیسم جانشینی یون کلرید در کمپلکس ترانس -دی‌کلرویس (اتیلن دی‌آمین) پرکلرات به وسیله بازهای آلی در حلال دی‌متیل استامید
سنتز و آنالیز کنفورماسیونی حلقه‌های هشت عضوی اکسیژن و نیتروژن‌دار
مطالعه فضای فوقانی مخلوط BtEX توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمی
اندازه‌گیری همزمان کاتالیزورها با استفاده از شبکه‌های عصبی در یک بار اجرای سینتیکی-کاتالیزوری
سنتز اپوکسی الکل و اپوکسی کتون حاصل از -2سیکلوهگزیلیدن سیکلوهگزانون و باز شدن حلقه دوسیت حلقه اپوکسیدی در آنها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*