سنتز و شناسایی کمپلکسهای کبالت با لیگاندهای N2O2 و بررسی اثر این کمپلکسها بر خواص فیلم های لایه نازک نانو ساختار CoxZnl-xO

استخراج نمکهای دی بوتیل فسفات لانتانیدها از فاز آلی توسط فاز مائی اسیدی
سنتز گلی‌کول متقارن دی اتیلنی و بررسی خواص آن
سنتز مشتقات جدید تیادی‌آزرولوتری‌آزین
اندازه‌گیری همزمان نیکل، آهن و وانادیم با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره و لیگانداکسین
سنتز مشتقات جدیدی از تیازولوبنز و تری‌آزینها، تیازیتو بنزوتری آزینها و تیازینوپیرید و تری‌آزین
تهیه ترکیبات جدید {NaP5 W30 O110} Hx (THA)14-x HX و {NaP5 W30 O110} Hx (THPA)14-X و تعیین هیدروژن‌های اسید آن
بررسی پیوند هیدروژنی در -B آمینوکتونهای غیراشباعی a-B
سنتز نورانی کرمارنیها و پیراکرمارنیها با استفاده از امواج میکروویر
تبدیل کاتالیستی متانول به فرمالدئید
محاسبه توزیع دانسیته الکترونی و پارامترهای NQR اتم‌های برم و کلر در برخی از ترکیبات آلی و معدنی به روش مکانیک کوانتمی نیمه تجربی
اندازه‌گیری تنگستن به روش اسپکتروفتومتری توسط معرف ردامین B در حضور پلی‌وینیل الکل
مخلوط آلومینا در متان سولفونیک اسید به عنوان یک معرف جدید برای سنتز بعضی از زانتونها و نوآرایی بیگمان
سنتز، تفسیر و بررسی پیوند هیدروژنی درون ملکولی در 1و2 - دی‌اسیل سیکلوپنتا دی‌انها (2- اسیل، 6- هیدروکسی فولوینها) توسط طیف‌سنجی ارتعاشی "قدرت
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*