روشی سبز جهت تهیه مشتقات جدیدی از اکس ایندول

بررسی خصوصیات الکتروشیمیایی بعضی از ترکیبات آنتراکینونی و کمپلکس‌های کبالت و کاربرد آنها در الکتروشیمی تجزیه‌ای
همبستگی قانون حالات متناظر جهت تعیین کشش سطحی آلکانها
مطالعه ترمودینامیکی واکنشهای کمپلکسه شدن کاتیونهای تالیم، سرب و لانتانیم با DB18C6 و کاتیونهای تالیم و جیوه با CD18C6 در مخلوط حلالهای غیرمائی به
مطالعه ترمودینامیکی واکنشهای کمپلکسه شدن یون پتاسیم با 18-crown و DB-24-Crown-8 در مخلوط دوجزئی حلالهای غیرمائی
بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره برگ گیاه نوروزک و شناسایی فیتوشیمیایی آن
سنتز مشتقات جدیدی از سیستم‌های هتروسیلکی بنزو - ، پیرید و - ، پیریمید و - 4H - 1، 3، 4 - تیادی آزین‌ها_
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز و شناسایی اسپکتروسکویی برخی از ترکیبات فسفرآمیدو کلریدریک اسید استر و دی‌آمیدیک اسید استر
سنتز سیستمهای هتروسیلکی سلناز و لووتیاز و لوتری آزین‌ها
اندازه‌گیری سینتیکی مقادیر ناچیز جیوه به روش اسپکترو و فلوئوریمتری
سنتز مشتقات جدید فنیل کربوهیدراتها از قندهای ساده
تهیه اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید (EDTA) در مقایس Bench scale
طراحی و ساخت سیستم تولید کننده فولرن‌ها و شناسایی C60 در محصولات
اندازه‌گیری حالتهای مختلف اکسیداسیون سلنیم در شیشه به روش اسکلروفیتومتری
جداسازی خالص‌سازی و شناسایی آلکالوئیدهای موجود در پوست ساقه و برگ گیاه بربریس اینتگریما
محاسبه فشار داخلی مایعات با استفاده از معادله حالت مکانیک آماری
سنتز یک مرحله‌ای نوین ترکیبات اسپیرو (ایندولین - 3 و 2 - یتاز و لیدین-) 2 و 4 دی ان‌ها و بیش اسپیرو (ایندولین - 3 و 2 - تیازولیدین) - 2 و 4 - دی ان هان توس
بررسی ساختار الکترونی Ge و As با استفاده از روشهای نیمه‌تجربی در هسته‌های دارای چهارقطبی
تعیین آرسنیک به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترود حالت جامد اصلاح شده
مطالعه توابع ترمودینامیکی برخی باطری‌های قلیایی و ساخت آنها، باطری . روی - اکسید نقره
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*