مطالعه واکنش‌های تشکیل کمپلکس بین کاتیون‌های اورانیل(UO2)و ایتریم (Y3) با کرون اترها در مخلوط حلال‌های آبی و ناآبی

سنتز مشتقات جدید فنیل کربوهیدراتها از قندهای ساده
تهیه اتیلن دی‌آمین تترااستیک اسید (EDTA) در مقایس Bench scale
طراحی و ساخت سیستم تولید کننده فولرن‌ها و شناسایی C60 در محصولات
اندازه‌گیری حالتهای مختلف اکسیداسیون سلنیم در شیشه به روش اسکلروفیتومتری
جداسازی خالص‌سازی و شناسایی آلکالوئیدهای موجود در پوست ساقه و برگ گیاه بربریس اینتگریما
محاسبه فشار داخلی مایعات با استفاده از معادله حالت مکانیک آماری
سنتز یک مرحله‌ای نوین ترکیبات اسپیرو (ایندولین - 3 و 2 - یتاز و لیدین-) 2 و 4 دی ان‌ها و بیش اسپیرو (ایندولین - 3 و 2 - تیازولیدین) - 2 و 4 - دی ان هان توس
بررسی ساختار الکترونی Ge و As با استفاده از روشهای نیمه‌تجربی در هسته‌های دارای چهارقطبی
تعیین آرسنیک به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترود حالت جامد اصلاح شده
مطالعه توابع ترمودینامیکی برخی باطری‌های قلیایی و ساخت آنها، باطری . روی - اکسید نقره
بازیافت فلزات گرانقیمت RE , PT از کاتالیستهای مستعمل رفورمی
تولید نیمه‌صنعتی فسفر تری کلرید
مطالعه ترمودینامیکی اندرکنش آدنوزین دآمیناز با ماده فعال سطح‌ی (سورفاکتانت) کاتیونی دودسیل تری متیل‌آمونیم برماید
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*