بررسی کاتالیتیکی نانوایزوپلی اسیدگینت بال و هتروپلی اسید کگین با بستر آلومینا برای اکسایش الکلها

تعیین آرسنیک به روش پتانسیومتری با استفاده از الکترود حالت جامد اصلاح شده
مطالعه توابع ترمودینامیکی برخی باطری‌های قلیایی و ساخت آنها، باطری . روی - اکسید نقره
بازیافت فلزات گرانقیمت RE , PT از کاتالیستهای مستعمل رفورمی
تولید نیمه‌صنعتی فسفر تری کلرید
مطالعه ترمودینامیکی اندرکنش آدنوزین دآمیناز با ماده فعال سطح‌ی (سورفاکتانت) کاتیونی دودسیل تری متیل‌آمونیم برماید
مقایسه فتوایزومریزاسیون -4 دی‌آریل نیوپیران ها با -4 آلکیل‌فنیل تیوپیران ها
مطالعه اثر انواع روش‌های انحلال و بافت نمونه‌ها بر روی اندازه‌گیری عناصر فلزی و جداسازی و خالص‌سازی آلکالوئیدهای دو گیاه JULFLORA PROSOPIS و PROSOPIS
پلیمرهای حمایت کننده معرف های شیمیایی سنتز و بررسی برخی‌ترکیبات پلیمری کلره
سنتز مشتقات آمینه و استری برخی محصولات اضافه واکنش های حلقه‌زایی و بررسی طیف سنجی ساختمان
استخراج و شناسایی الکالوئید استاچیدرین از گیاه لگجی (Capparis spinosa)
اندازه‌گیری بیسموت و آنتیموان در فاز آلی پس از استخراج با دی‌بنزیل سولفوکسید از محیط یدیدی
اندازه‌گیری مقادیر کم یدید بر اساس مطالعه واکنش یدات پیروگالل‌با روش ، اسپکتروفتومتری
ئیدرولیز ساکارز و جداسازی گلوکز و فروکتوز حاصل از ئیدرولیزبا استفاده از رزین مبادله‌کننده کاتیونی Dowex soow - X4
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*