سنتز و شناسایی کمپلکس های مختلط فلزات واسطه با دو لیگاند 2- هیدروکسی نیکوتینیک اسید و پیروکسیکام

اندازه‌گیری سینتیکی مقادیر بسیار ناچیز مس به روش اسپکتروفتومتری
یک روش سینتیکی جهت اندازه‌گیری انتخابی مقادیر ناچیز سولفید
الف - تشکیل کمپلکسهای بین کاتیونهای قلیائی خاکی و - 2(- 4پیریدیل آزو) رزورسینل (PAR) در مخلوط دوتائی اتانول - آب . ب - تعیین مقدار نقره به روش استخرا
مطالعه پلاروگرافی کمپلکسهای کراون اتر با یونهای قلیائی خاکی وتالیم در محلول استونیتریل و مطالعه کمپلکسهای انتقال بار تعدادی ازبنزوکران ات
واکنشهای اپوکسیدها با نمکهای سدیم و 2، -3 دی کلرو5 -، -6 دی‌سیانوپارابنزوکینون (DDa) و یورانیل استات بعنوان عوامل انتقال دهنده یک الکترون در الکل
تتراپیریدین سیلور)II(پراکسی دی سولفات
سنتز بتالاکتامهای غیر کلاسیک
- 1 سنتز بتالاکتامهای غیرکلاسیک - 2 استدنیتریل بعنوان حلال وواکنش‌گر مناسب در مهار انتخابی عامل هیدروکس
آغازگری الکتروشیمیایی براساس انحلال آندی در پلیمریزاسیون‌کاتیونی -Nوینیل و -2پیرولیدن
سنتز و شناسائی برخی از مشتقات آلی فلزی از مولیبدن کربونیل ونیکل کربونیل بالیگاندتریس -4(نیتروفنیل) فسفیت و مطالعه طیف های زیر قرمز
سنتز و شناسائی کمپلکسهایی از کادمیم دی کرومات
انتقال غیرهمسو الکترون و آنیون پرکلرات از میان غشاء مایع دی‌کلرومتان توسط متیلن بلو
سنتز رنگهای آزوی هتروسیکلی
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*