سنتز 3و 3- دی متیل 2- (1- آریل- 1H- پیرازول-4- ایل) 3H- پیرولوکینولین ها و مشتقات آنها

مطالعه پلاروگرافی کمپلکسهای کراون اتر با یونهای قلیائی خاکی وتالیم در محلول استونیتریل و مطالعه کمپلکسهای انتقال بار تعدادی ازبنزوکران ات
واکنشهای اپوکسیدها با نمکهای سدیم و 2، -3 دی کلرو5 -، -6 دی‌سیانوپارابنزوکینون (DDa) و یورانیل استات بعنوان عوامل انتقال دهنده یک الکترون در الکل
تتراپیریدین سیلور)II(پراکسی دی سولفات
سنتز بتالاکتامهای غیر کلاسیک
- 1 سنتز بتالاکتامهای غیرکلاسیک - 2 استدنیتریل بعنوان حلال وواکنش‌گر مناسب در مهار انتخابی عامل هیدروکس
آغازگری الکتروشیمیایی براساس انحلال آندی در پلیمریزاسیون‌کاتیونی -Nوینیل و -2پیرولیدن
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode
سنتز و شناسائی کمپلکسهایی از کادمیم دی کرومات
انتقال غیرهمسو الکترون و آنیون پرکلرات از میان غشاء مایع دی‌کلرومتان توسط متیلن بلو
سنتز رنگهای آزوی هتروسیکلی
مطالعه طیف‌سنجی ارتعاشی پیوند هیدروژنی ترکیب -4 آمینو - 3 - پنتن - 2 - ون
اثر استخلاف بر روی شدت پیک‌های کششی حلقه پیریدین در ناحیه 1600 cm-1
مطالعه واکنش‌های تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 18- Crown -6 باکاتیون‌های منیزیم، کلسیم، استرانسیم و باریم در مخلوط دو جزیی حلال‌های به ؟ ه
مطالعه هدایت‌سنجی تشکیل کمپلکس بین 18C6 و کاتیونهای تالیم، سرب ، جیوه و روی در مخلوطهای بین دو جزئی حلالها و بررسی اثر آنیون بر تشکیل کمپلکس ب
بررسی سنتز فوروکسان‌های جوش خورده به حلقه‌های آروماتیک
تهیه ؟-آلومینابا تخلخل بالا و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر روی جذب هیدروژن سولفید
بررسی ثابتهای پایداری کمپلکسهای Mo(VI) با اسید آمینه‌های سرین، ترئونین و اسپارتیک اسید در قدرتهای یونی مختلف
کمپلکسهای مس بالیگاندپیریدین -2 (1H) تایون و سایر لیگاندها
تهیه و شناسایی و مطالعه برهم‌کنش بین دو کمپلکس دی‌ایمین‌دی‌تیوکرباماتوپالادیم (II) با DNA
اندازه‌گیری پلاتین به روش اسپکتروفتومتری
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*