نمک پلیمری دابکو- پراکسودی سولفات به عنوان یک معرف اکسید کننده جدید

بررسی سنتز فوروکسان‌های جوش خورده به حلقه‌های آروماتیک
تهیه ؟-آلومینابا تخلخل بالا و بررسی اثر دمای کلسیناسیون بر روی جذب هیدروژن سولفید
بررسی ثابتهای پایداری کمپلکسهای Mo(VI) با اسید آمینه‌های سرین، ترئونین و اسپارتیک اسید در قدرتهای یونی مختلف
کمپلکسهای مس بالیگاندپیریدین -2 (1H) تایون و سایر لیگاندها
تهیه و شناسایی و مطالعه برهم‌کنش بین دو کمپلکس دی‌ایمین‌دی‌تیوکرباماتوپالادیم (II) با DNA
اندازه‌گیری پلاتین به روش اسپکتروفتومتری
جداسازی و اندازه‌گیری تعدادی از یونهای معدنی با بکارگیری فنیل‌بورانیک اسید به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HpLc)
روشهای جدید سنتز مشتقات تیازولو [b, 2, 3] [4, 2, 1] تری‌آزول و 1، 2، -4 تری آزولو [b -4, 3] [4, 3, 2] تیادین آذین
مطالعه رفتار الکتروشیمیایی کمپلکس بی‌پیریدین مولیبدنیم (VI) پراکسید در برخی از حلال‌های غیر آبی
سنتز و آنالیز کانفورماسیون برخی ترکیبات هتروسیکل با اندازه متوسط
فرمولاسیون مبدل‌های زنگ بر پایه اسید تانیک و بررسی فیزیکوشیمیایی آنها
اندازه‌گیری سینتیکی کوانزیم NADH به روش اسپکتروفتومتری
سنتز مشتقات جدید تری‌آزولو تیادی‌آزول و تری‌آزولو تیادی‌آزین
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*