سنتز، شناسایی و بررسی خواص پلی (اتر- ایمید)های کاملاً آروماتیک جدید:

کمپلکسهای مس بالیگاندپیریدین -2 (1H) تایون و سایر لیگاندها
تهیه و شناسایی و مطالعه برهم‌کنش بین دو کمپلکس دی‌ایمین‌دی‌تیوکرباماتوپالادیم (II) با DNA
اندازه‌گیری پلاتین به روش اسپکتروفتومتری
جداسازی و اندازه‌گیری تعدادی از یونهای معدنی با بکارگیری فنیل‌بورانیک اسید به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HpLc)
روشهای جدید سنتز مشتقات تیازولو [b, 2, 3] [4, 2, 1] تری‌آزول و 1، 2، -4 تری آزولو [b -4, 3] [4, 3, 2] تیادین آذین
مطالعه رفتار الکتروشیمیایی کمپلکس بی‌پیریدین مولیبدنیم (VI) پراکسید در برخی از حلال‌های غیر آبی
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode

سنتز، شناسایی و بررسی خواص پلی (اتر- ایمید)های کاملاً آروماتیک جدید:
دسته‌ای جدید از پلی‌ایمیدهای فلوئوردار کاملا آروماتیک بوسیله‌ی پلی‌ایمیدی‌شدن شیمیایی یک دی‌آمین بر پایه‌ی دی‌فنیل‌اتر به نام 2‌‌، 2َ- بیس (5،4،3- تری فلوئورو‌فنیل)-4‌، 4َ-دی‌آمینو‌دی‌فنیل‌اتر (FPAPE) با پیروملیتیک‌دی‌انیدرید (PMDA) و 3، 3َ ، 4‌، 4َ-بنزوفنون‌تتراکربوکسیلیک‌دی‌انیدرید (BTDA) تهیه شد.


سنتز و آنالیز کانفورماسیون برخی ترکیبات هتروسیکل با اندازه متوسط
به منظور اهداف مقایسه‌ای دو پلی‌ایمید مرجع نیز طی واکنش 4‌، 4َ-دی‌آمینو‌دی‌فنیل‌اتر (DADPE) با همان کومونومرها تحت شرایط مشابه تهیه شد.


فرمولاسیون مبدل‌های زنگ بر پایه اسید تانیک و بررسی فیزیکوشیمیایی آنها
کلیه‌ی پلیمرها به طور کامل با روشهای طیف‌سنجی FT-IR و NMR شناسایی شدند.


اندازه‌گیری سینتیکی کوانزیم NADH به روش اسپکتروفتومتری
اوزان مولکولی متوسط وزنی و عددی (‌ w‌ و n‌‌ ‌‌) با هستفاده از کروماتوگرافی ژل- تراوا (GPC‌) تعیین شد.


سنتز مشتقات جدید تری‌آزولو تیادی‌آزول و تری‌آزولو تیادی‌آزین
به کمک مقایسه با پلیمرهای مرجع، اثرات حلقه‌های شدیدا فلوئوردار فنیل متصل‌شده به زنجیرهای درشت‌مولکولی بر برخی از خواص همچون انحلال‌پذیری، بلورینگی، پایداری حرارتی و کیفیت فیلم بررسی شد.


سنتز مشتقات جدید تیازولو تری‌آزین‌ها
پلیمرهای حاصل از FPAPE از انحلال‌پذیری خوب در انواع حلالهای آلی مانند N-متیل-2-پیرولیدون (NMP)‌، N,N-دی‌متیل‌استامید (DMAc)، N,N- دی‌متیل‌فرمامید (DMF)‌ و دی‌متیل‌سولفوکسید ‌(DMSO)‌ برخوردار بودند.


سریم (IV) به عنوان یک کاتالیست موثر برای تشکیل یا شکست پیوند کربن-اکسیژن و تشکیل پیوند کربن-کربن در محیط آلی و میسلی
مقادیر Td5% و Td10% حاصل از گرمانگارهای TGA نشان داد که این پلی‌ایمیدها از گرماتابی بسیار خوب بهره می‌برند.


اندازه‌گیری مقادیر کم بعضی از فلزات واسطه به روش ولتامتری عاری‌سازی جذبی و ولتامتری عاری‌سازی جذبی کاتالیزور و انتقال انتخابی و بر خلاف گ
این مطالعه نشان داد که پلی‌ایمیدهای دارای گروههای متصل‌شده‌ی جانبی فنیل حاوی فلوئور انحلال‌پذیری بیشتر و مقادیر Tg بالاتری در قیاس با نمونه‌های فاقد چنین گروههایی دارند.


مطالعه ساختار و انرژی سیستمهای نفتالین‌پری با روش مکانیک کوانتمی نیمه‌آمپریک
به علاوه، فیلمهای نازک اونها در مقایسه با دو پلیمر مرجع از انعطاف‌پذیری و شفافیت بیشتری برخوردار هست.
78 out of 100 based on 63 user ratings 488 reviews

اکسیداسیون پلی‌پروپیلن در فاز محلول، جامد و مذاب به منظور ایجاد گروههای قطبی، افزایش چسبندگی و خواص فیزیکی - مکانیکی
یک روش کینتیکی اسپکتروفتومتری برای تعیین مقادیر کم مس و تتراسیون با دستگاه جذب اتمی
مطالعه طیف‌سنجی ارتعاشی پیوندهای هیدروژنی در ترکیبات بتادی‌کتون و مشتقات دوتره آن
بررسی اثرات کاتالیزوری نمکهای فلزات واسطه بر اکسیدانهای با پایه منگنز
اندازه‌گیری پارامترهای سینتیکی فعالسازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدروژنی در مشتق استیله - -3آمینو - -6برمو 1 و 2 و -4تری‌آزین - -5 (4H) اون
کاربردهای جدید تنگستن هگزا کلراید، مولیبدنم پنتاکلراید، زیرکونیم تتراکلرید "لیتیم برماید در سنتز ترکیبات آلی"
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*