طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای+Er3+, Ho3+, Sm3 وPb2+ و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمت

بررسی اثرات کاتالیزوری نمکهای فلزات واسطه بر اکسیدانهای با پایه منگنز
اندازه‌گیری پارامترهای سینتیکی فعالسازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدروژنی در مشتق استیله - -3آمینو - -6برمو 1 و 2 و -4تری‌آزین - -5 (4H) اون
کاربردهای جدید تنگستن هگزا کلراید، مولیبدنم پنتاکلراید، زیرکونیم تتراکلرید "لیتیم برماید در سنتز ترکیبات آلی"
سنتز و شناسایی برخی از ترکیبات فسفرآمیدوکلریدیک اسید استر
سنتز سولفونامیدهای جدید به عنوان داروهای آنتی‌تومور احتمالی با استفاده از واکنشهای جایگزینی نوکلئوفیلی بر روی سیستمهای هتروسیکلی آروماتی
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید درشت حلقه فسفردار با استفاده از آمینولیز هگزاکلروسیکلوتری‌فسفازن
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode

طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای+Er3+, Ho3+, Sm3 وPb2+ و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمت
از اونجا که در دهه اخیر خواص بیولوژیکی لانتانوئیدها حائز اهمیت گشته هست، هدف اصلی این پژوهش یافتن دانش اولیه در زمینه فعالیت لانتانوئیدها، این عناصر جادویی در محیط بیولوژیک هست.


اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک بروش تولید هیدرید توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی
به امید اون که راهگشای تحقیقات آینده گردد.


بررسی جانشین شدن یک یا دو W با یونهای فلزی M در آنیون MMo, Cu, Co, Ni, Fe, Mn, Zn و (NaP5 W30 O110) 14
بدین منظور در این تحقیق ابتدا میکرو و نانوسنسور پتانسیومتری برای یونهای اربیوم، هولمیوم، ساماریوم و سرب طراحی شد.


مطالعه واکنشهای تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 15 - Crown - 5 و DCH - 18 - crown - 6 با کاتیون‌های لیتیم، سدیم، پتاسیم و لیگاند DB - 18 - crown - 6ا کاتیون‌ها
این سنسورها برای اولین بار در دنیا ساخته شده اند.


بررسی تعادلهای توتومری حلقه - زنجیر یتازولو و سلنازولو 1،2،4 - تری‌آزینها
در ساخت نانوسنسورها از نانولوله های کربنی چند دیواره به عنوان عامل تبديل و انتقال دهنده سیگنال در الکترودهای خمیرکربنی هستفاده شد.


طراحی و ساخت غشا حساس یون گزین نوری براساس حامل‌های خنثی و رنگ‌های شناساگر
سپس با هستفاده از سنسورهای ساخته شده، برای اولین بار برهمکنش هریک از یونهای مورد بحث با آلبومین سرم، یکی از مهمترین پروتئینهای پلاسما که نقش حامل مواد را بازی می کند، مطالعه شد.


سنتزپلی‌پپتید اکسی‌توسین در فاز جامد از-a آمینواسیدها
برای تایید نتایج حاصله از تکنیکهای اسپکتروسکوپی فلورسانس و نانوکالریمتری هستفاده شد.


اثر گروه الکترون‌دهنده پارا N، -N دی‌متیل‌آمین در فتوایزومریزاسیون 2، 4، 4، -6 تتراآریل-4H- تیوپیران
هدف دیگری که این پژوهش دنبال می کند، نشان دادن کاربرد سنسورهای پتانسیومتری در بررسیهای بیوفیزیکی برای اولین بار می باشد.


سنتز مشتقات جدید تیازلوپیریمیدین‌ها
سنسورهای پتانسیومتری یکی از کم هزینه ترین، ساده ترین و کاربردی ترین تکنیکهای الکتروشیمی، لوازم مناسبی برای درک بهتر فرایندهای بیوشیمیایی یا بیوفیزیکی در مقابل یا درکنار تکنیکهای پیچیده دستگاهی می باشند.

زیرا این سنسورها قادرند در هر لحظه غلظت گونه آزاد مورد اندازه گیری را با دقت بالا نشان دهند.

تاکنون روشهای متعددی برای اونالیز برهمکنش لیگند-پروتئین ارائه شده هست.

با این وجود یک روش گرافیکی نوین و ساده با کمک تیتراسیون پتانسیومتری و هستفاده از میکرو و نانو سنسورهای طراحی شده، ارائه شد.

با هستفاده از این روش تعداد جایگاه های اتصال، ثابتهای اتصال و نیز میزان تعاون جایگاهها به راحتی قابل محاسبه هستند.
78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

-1 تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی ترکیبات استخلافی a هالومالونالدئید. -2 مطالعه برخی از ترکیبات B دای‌کربونیل به روش Am1
سنتز و فتوایزومریزاسیون 2، -6دی‌آریل -4، -4دی (پارا - تری‌فلوئور و متیل‌فنیل) - 4H - تیوپیران
جداسازی و آشکارسازی آنیونهای معدنی به روش کروماتوگرافی جفت یونی فاز معکوس (PRC) و آشکارسازی UV
تعیین آرسنیک بروش پتانسیومتری با استفاده از الکترود حالت جامد اصلاح شده
مطالعه شیمی فیزیکی ساختمان لیزوزیم به روش Ligand Binding
اندازه‌گیری سینتیکی - کاتالیتیکی مقادیر ناچیز جیوه و نیتریت به روش اسپکتروفتومتری
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*