بررسی کمپلکس های فلزی تهیه شده ازمشتقات 1، 10- فنانترولین در حلال دی متیل سولفوکسید

سنتز و شناسایی برخی از ترکیبات فسفرآمیدوکلریدیک اسید استر
سنتز سولفونامیدهای جدید به عنوان داروهای آنتی‌تومور احتمالی با استفاده از واکنشهای جایگزینی نوکلئوفیلی بر روی سیستمهای هتروسیکلی آروماتی
سنتز و شناسایی ترکیبات جدید درشت حلقه فسفردار با استفاده از آمینولیز هگزاکلروسیکلوتری‌فسفازن
اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک بروش تولید هیدرید توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی
بررسی جانشین شدن یک یا دو W با یونهای فلزی M در آنیون MMo, Cu, Co, Ni, Fe, Mn, Zn و (NaP5 W30 O110) 14
مطالعه واکنشهای تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 15 - Crown - 5 و DCH - 18 - crown - 6 با کاتیون‌های لیتیم، سدیم، پتاسیم و لیگاند DB - 18 - crown - 6ا کاتیون‌ها
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode

بررسی کمپلکس های فلزی تهیه شده ازمشتقات 1، 10- فنانترولین در حلال دی متیل سولفوکسید
سنتز کمپلکس ‌های فلزی مورد بحث در این پژوهش از واکنش ترکیب های پلی پیریدل شامل 1، 10- فنانترولین و 2، - بی پیریدین به عنوان کی لیت به دست می آیند.


بررسی تعادلهای توتومری حلقه - زنجیر یتازولو و سلنازولو 1،2،4 - تری‌آزینها
دراین تحقیق ابتدا کمپلکس‌های[Fe(bpy)Cl4][bpy.H] , [Fe(phen)Cl4[phen.H] [Fe(phen)Cl3(DMSO)] , [(H2phen)phen](CO3) سنتز و سپس ترکیبات تهیه شده توسط طیف سنجی زیر قرمز و طیف سنجی ماورای بنفش مرئی و اسپکترومتری جرمی مورد بررسی برنامه گرفتند.


طراحی و ساخت غشا حساس یون گزین نوری براساس حامل‌های خنثی و رنگ‌های شناساگر
از میان ترکیبات تهیه شده دو ترکیب [Fe(phen)Cl3(DMSO)] [(H2phen)phen](CO3) بلور مناسب جهت شناسائی به روش بلورشناسی به دست آمده که از طریق روش پراش تک بلور پرتو-X شناسائی شدند، هر دو ترکیب در سیستم اورتورومبیک فضایی متبلورشده‌اند گروه فضایی ترکیب [Fe(phen)Cl3(DMSO)] Pna21(No.33) و گروه-فضایی ‌ترکیب [(H2phen)phen](CO3) Pnna(No.52) می‌باشد

سنتزپلی‌پپتید اکسی‌توسین در فاز جامد از-a آمینواسیدها
نمایه ها:


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews

اثر گروه الکترون‌دهنده پارا N، -N دی‌متیل‌آمین در فتوایزومریزاسیون 2، 4، 4، -6 تتراآریل-4H- تیوپیران
سنتز مشتقات جدید تیازلوپیریمیدین‌ها
-1 تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی ترکیبات استخلافی a هالومالونالدئید. -2 مطالعه برخی از ترکیبات B دای‌کربونیل به روش Am1
سنتز و فتوایزومریزاسیون 2، -6دی‌آریل -4، -4دی (پارا - تری‌فلوئور و متیل‌فنیل) - 4H - تیوپیران
جداسازی و آشکارسازی آنیونهای معدنی به روش کروماتوگرافی جفت یونی فاز معکوس (PRC) و آشکارسازی UV
تعیین آرسنیک بروش پتانسیومتری با استفاده از الکترود حالت جامد اصلاح شده
مطالعه شیمی فیزیکی ساختمان لیزوزیم به روش Ligand Binding
اندازه‌گیری سینتیکی - کاتالیتیکی مقادیر ناچیز جیوه و نیتریت به روش اسپکتروفتومتری
تعیین غلظت سلنیم، آلومینیم و کادمیوم و برخی عناصر ضروری در دانه، ریشه و اندامهای هوایی گیاه سویا
تخلیص و بررسی پاره‌ای از خواص فیزیکی و شیمیایی آنتی‌بیوتیک براداسپکتریم
بررسی پساب واحد صنعتی تهیه آمونیوم پرکلرات و حذف نمک‌های کرم
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*