سنتز و بررسی چالکون های فوتوکرومیک دار


سنتز و بررسی چالکون های فوتوکرومیک دار
در این پژوهش سنتز چندین ترکیب 1،3- دی آزا- بی ‌سیکلو[3.1.?]هگز-3- اِن‌ های فتوکرومیکی جدید با اتصال کتو اتری به چالکون ها انجام شد.


هیدروکسیلاسیون 1 و -1 بی‌سیکلوهگزنیل توسط پرمنگنات پتاسیم و اسمیوم تتروکسید
همه ترکیبات سنتزی، واکنش های فتوکرومیکی برگشت پذیری را در حالت جامد و محلول با تابش دهی نور فرابنفش نشان دادند.


بررسی واکنشگرهای جابجایی دوهسته‌ای و اثرات آنها بر تغییر مکان پیک هیدروژنهای اولفینی و آروماتیکی در طیف NMR
ساختار محصولات با طیف UV-VIS، طیف سنجی IR، 1H NMR و 13C NMR اثبات شد.


اندازه‌گیری کدئین در قرصهای کدئین‌دار به روش پیوسته SE-FIA
در بخشی از این تحقیق اثر فتوکرومیکی و سولواتوکرومیکی محصولات بررسی شد.


بررسی میزان فلوراید در آبهای آشامیدنی استان کرمان
چالکون های فتوکرومیک دار در تابش با نور فرا بنفش هر دو خصلت فتوکرومیک مثبت و منفی را نشان دادند.


مطالعه فلزات سنگین در تالاب انزلی به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی و کروماتوگرافی
در بخشی دیگر رفتار الکتریکی مشتقات فتوکرومیکی سنتز شده، از طریق اندازه گیری پتانسیل اکسایش تعدادی از این ترکیبات با تکنیک ولتامتری چرخه ای بررسی شد.


سنتز مشتقات بیس‌فلورانتن و بی‌نفتیل از طریق حدواسطهای آرینی و بیس‌آرینی


احیاء کاتالیزوری دی بنزیل سولفوکسید توسط یون یدید در محیط اسید کلریدریکی و اندازه‌گیری جیوه


60 out of 100 based on 55 user ratings 530 reviews

بررسی اثرات دوزهای حاد و مزمن کافئین بر محور PG (هیپوفیز - گوناد)، مرفولوژی جنینی و سیستم جنسی در موش RAT ماده بالغ
مطالعه تجمع یونی در محلول آبی هیدروکسید کلسیم
بررسی پیوندهای هیدروژنی در برخی از ترکیبات نمکهای یک هیدروژنه، اسیدهای دو ظرفیتی آلی، به روش طیف نگاری مادون قرمز
بررسی و سنتز یک رشته از مشتقات بنزودی اکسول به منظور مطالعه ویژگیهای ساختمانی خانواده‌ای از افزودنیهای غذایی
سنتز ترکیبات جدید N - استخلافی کامفر 10 - سولفونامید
بررسی تاثیر فشارهای بالا روی جابجایی توزع شعاعی الکترون اتم هیدروژن در حالت پایه
تهیه و بررسی ساختمان N، -a دی متیل -2- کتومتیل کینولین‌ها
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*