سنتز، شناسایی و مطالعه‌ی ویژگی‌های کاتالیزوری برخی کمپلکس‌های والانس- بالای اکسو وانادیم و دی‌اکسومولیبدنیوم

بررسی اثرات دوزهای حاد و مزمن کافئین بر محور PG (هیپوفیز - گوناد)، مرفولوژی جنینی و سیستم جنسی در موش RAT ماده بالغ
مطالعه تجمع یونی در محلول آبی هیدروکسید کلسیم
بررسی پیوندهای هیدروژنی در برخی از ترکیبات نمکهای یک هیدروژنه، اسیدهای دو ظرفیتی آلی، به روش طیف نگاری مادون قرمز
بررسی و سنتز یک رشته از مشتقات بنزودی اکسول به منظور مطالعه ویژگیهای ساختمانی خانواده‌ای از افزودنیهای غذایی
سنتز ترکیبات جدید N - استخلافی کامفر 10 - سولفونامید
بررسی تاثیر فشارهای بالا روی جابجایی توزع شعاعی الکترون اتم هیدروژن در حالت پایه
How do I create a Jet ODBC link to a SQL Server view with periods in the field names?
What constitutes 'high cpu' for SQL Server
Is there a way to script diagrams in SQL 2000 (or save them another way)?
Is there a way to compact a SQL2000/2005 MDF file?
How do I shrink the transaction log on MS SQL 2000 databases?
Sql Server equivalent to Oracle's CREATE OR REPLACE VIEW
Subquery in an IN() clause causing error
Restoring a SQL Server Express Edition Database
How do I install “SQL Server” ODBC Driver?
Avoiding code change with Microsoft SQLServer and Unicode

سنتز، شناسایی و مطالعه‌ی ویژگی‌های کاتالیزوری برخی کمپلکس‌های والانس- بالای اکسو وانادیم و دی‌اکسومولیبدنیوم
لیگاندهای سه دندانه و چهاردندانه، شیمی کئوردیناسیون غنی ای دارند.


تهیه و بررسی ساختمان N، -a دی متیل -2- کتومتیل کینولین‌ها
کمپلکس‌های این لیگاندها در سنتز سوپر مولکول‌ها و مواد چند جزیی مختلف به کار می‌روند.


بررسی مکانیزم جذب یونهای تالیم (III) توسط ترانسفرین سرم انسان و تداخل آن در متابولیسم آهن
یکی از مهمترین کاربردهای این کمپلکس‌ها، نقش کاتالیزوری اونهاست.


مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فروسن در کلروفرم برروی الکترودها
هستفاده‌ی موثر کمپلکس‌های باز شیف در اپوکسایش آلکن‌ها و پلیمریزاسیون اونها موضوع تحقیقات گسترده‌ای هست.


تعیین ساختمان ملکولی مواد متشکله روغن اسانسی گیاه PYCNOCYCLA BASHAGARDIANA با استفاده ازGC-MS و کاربرد آنها
در این مطالعه، کمپلکس‌های باز شیف جدید با لیگاندهای چند دندانه و اکسیدهای فلزاتی نظیروانادیم و مولیبدن سنتز شده و به روش‌هایی از قبیل مطالعات طیف‌سنجیIR و NMR و ...


تعیین ساختمان ملکولی مواد متشکله روغن اسانسی گیاه PYCNOCYCLA BASHAGARDIANA با استفاده از GC-MS و کاربرد آنها
شناسایی شدند.


سنتز آنیونیک C.T.P.B
سپس نقش اونها به عنوان کاتالیزور در واکنش‌های مختلف مطالعه شده هست.


مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات کینونی و آنتراکینونی در حلال کلروفرم در سطح الکترودهای جامد
کمپلکس‌های اکسووانادیم با لیگاندهای چهاردندانه‌ی حاصل از تراکم 4،5- دی‌متیل- 1،2- فنیلن دی‌آمین با سالیسیل آلدهید و 5- برومو سالیسیل آلدهید سنتز و شناسایی شدند.


تهیه پلیمرهای هادی از دی فنیل آمین در محیط مائی بطریق الکتروشیمیایی و بررسی پارامترهای مختلف آن
ویژگی‌های کاتالیزوری این کمپلکس ها در اکسایش سیکلواکتن توسط اکسنده TBHP و اثرات دما، مقدار کاتالیزور، نسبت سوبسترا به اکسنده و وقت مورد مطالعه برنامه گرفت.

کمپلکس‌های مولیبدنیوم نیز سنتز شدند که پس از شناسایی، نقش کاتالیزوری‌شان بررسی شد.
54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews