محافظت از آمینو اسیدها به وسیله پوشش دهی با پلیمرهای طبیعی


محافظت از آمینو اسیدها به وسیله پوشش دهی با پلیمرهای طبیعی
آمینو اسیدهای ضروری که بدن قادر به تولید اونها نیست باید از طریق غذا وارد بدن شوند این اسید آمینه ها ممکن هست در معده از بین بروند و به محل جذب خود در روده کوچک نرسند.


تهیه پلیمرهای هادی از دی فنیل آمین در محیط مائی بطریق الکتروشیمیایی و بررسی پارامترهای مختلف آن
پس در این پروژه هدف محافظت از آمینو اسیدهای ضروری(متیونین و لئوسین) در محیط معده هست.در این پروژه آمینو اسید ها را توسط پلیمر طبیعی کیتوسان پوشش دهی(محافظت) کردیم.


تهیه و بررسی اثر یون مقابل و سرعت روبش در الکترو پلیمریزاسیون برخی از مشتقات آنیلین
در محیط اسیدی کیتوسان پروتن می گیرد و دارای بار مثبت می شود.


بررسی بازآرائی و واکنش‌های افزایشی حلقوی ترکیبات 1 - هیدروکسی پیرازول 2 - اکسید
هر چند این بار مثبت می تواند با آمینو اسید که دارای گروه کربوکسیل با بار منفی می باشد پیوند الکتروستاتیکی بربرنامه کند اما وجود یک لایه چربی بر روی آمینو اسید که اون نیز گروه کربوکسیل دارد سبب تقویت بار منفی می شود.پس برای اینکه آمینو اسید را در لایه ای از چربی محبوس کنیم توسط دو مبرد و یک بالن ته گرد سیستمی تشکیل دادیم که مبرد بالایی با آب داغ با دمای ?c55 گرم شد در حالیکه مبرد پایینی با هستفاده از آب ?c5 خنک می شد.چربی و آمینو اسید با نسبت (w/w 1:5) تا ?c55 حرارت داده شد تا شرایط ذوب و اختلاط اون فراهم گردید.سپس مخلوط چربی و آمینو اسید با هستفاده از سرنگ به ساختار انتقال داده شد.


فن آسیل دار نمودن بنز ایمیدازولون‌ها
این ذرات در مبرد بالایی ذوب می شدند و در مبرد پایینی دوباره منجد شده پس ذرات آمنو اسید در چربی محبوس شدند.


مطالعه و مقایسه ترمودینامیکی هموگلوبین و گلوبین انسان و گاو در مجاورت سدیم دودسیل سولفات (SDS)
سپس ذرات چربی محبوس نماينده آمینو اسید با آب یخ دیونیزه شسته و در دمای ?c4 خشک شدند.سپس خشک شدن ذرات آمینو اسید محبوس در چربی در مرحله بعد پوشش کیتوسان بر روی آمینو اسید برنامه می گیرد به این ترتیب که یک محلول اسید هستیک- کیتوسان آماده کردیم.


اندازه‌گیری فلزات نادر خاکی بوسیه کمپلکسومتری
کیتوسان در شرایط اسیدی پروتن می گیرد و دارای بار مثبت می شود سپس ذرات چربی محبوس نماينده آمینو اسید در محلول اسید هستیک- کیتوسان پخش شدند بار منفی کربوکسیل در چربی با بار مثبت در پلیمر کیتوسان پیوند الکتروستاتیکی بربرنامه می کند و بعد ذرات پاشیده شده بتدریج در محلول NaOH یک یا 5 نرمال غوطه ور شدند و سپس یک ساعت هم انباشتگی بروی سطح ذره انجام شد.در محلول سود ذرات تجمع پیدا کردند در نتیجه آمینو اسید راحتتر با کیتوسان پوشش دهی می شود.


سنتز یک مرحله‌ای برخی بازهای شیف جدید
ذرات دارای پوشش کیتوسان حاصل جمع آوری و با آب دیونیزه شسته و در دمای ?c 20 خشک شدند.


تهیه اتیلین دی آمین بوسیله آمونولیز دی کلرواتان در محیط خشک و بررسی پارامترهای سینتیکی فرآیند
.

سپس اونها را در شرایط آزاد سازی در معده برنامه می دهیم ،برای این هدف 1/0 گرم از ذرات (آمینواسید محبوس در چربی یا آمینو اسید پوشش دار شده با کیتوسان در محلول سود یک نرمال ویا آمینو اسید پوشش دار شده با کیتوسان در محلول سود5 نرمال) را در 100 سی سی بافر فسفات با 5/5 PH= برنامه می دهیم، سپس مخلوط را بر روی هیتر-همزن برنامه می دهیم و دما را به ?c40 می رسانیم و چرخش مخلوط را در حدود 100 دور در دقیقه تنظیم می کنیم تا شرایط معده را شبیه سازی کنیم.

برای تعیین غلظت آمینو اسید از روش ناین هیدرین هستفاده می شود در حالیکه ذرات در شرایط فوق(شرایط معده) برنامه می گیرد در فاصله های وقتی یک ساعت مقدار یک میلی لیتر از نمونه را بر می داریم و به اون 4 سی سی از محلول شناساگر ناین هیدرین(2 گرم ناین هیدرین را در 40 میلی لیتر از اتانول 96% حل کردیم)اضافه می کنیم سپس محلول ها سانتریفیوژشدند.

و جذب اون ها توسط دستگاه uv-vis در طول موج nm568 اندازه گیری شد.از اونجا که آمینو اسید متیونین و لئوسین(دو آمینو اسید ضروری) ساختار مشابهی دارند نتایج یکسانی حاصل شد.به طور کلی وقتی که آمینو اسید تنها با چربی پوشش دهی می شود در شرایط معده به سرعت آزاد می شوند ولی وقتی که آمینو اسید دارای پوشش کیتوسان هست تا 90 % نیز در ساعت اولیه محافظت می شوند و در شرایط معده آزاد نمی شوند و به روده می رسند تا جذب بدن شوند.

دلیل اونرا می توان مربوط به پیوند سخت کیتوسان بر روی چربی که آمینو اسید را محبوس ساخته دانست .و همچنین دریافتیم که غلظت سود در نتایج آزمایش تاثیر چندانی ندارد.


نمایه ها:


66 out of 100 based on 31 user ratings 56 reviews