ترکیب‌های کوئوردیناسیونی منگنز، مس، تیتانیم و وانادیم با مشتقات هیدرازون: سنتز، شناسایی، ساختار و بررسی فعالیت کاتالیزی


ترکیب‌های کوئوردیناسیونی منگنز، مس، تیتانیم و وانادیم با مشتقات هیدرازون: سنتز، شناسایی، ساختار و بررسی فعالیت کاتالیزی
در این تحقیق، نه لیگاند هیدرازونی جدید شامل N?-(6-اکسو-1،10-فنانترولین-5-ایلیدن)بنزوهیدرازید (1HL)، 3]+][HBzh-3[BTC (2HL)، ]-2][HBTC+2Inh2[H (3L2H)، 2-(1-(پیریدین-2-ایل)اتیلیدن)هیدرازین‌کربوتیوآمید (4HL)، بیس ((2-هیدروکسی‌نفتالن-1-ایل-متیلن)آدیپوهیدرازید) (5L4H)، بیس(5-برمو-2-هیدروکسی-بنزیلیدن)آدیپوهیدرازید (6L4H)، بیس-(2-هیدروکسی-3-متوکسی-بنزیلیدن)آدیپوهیدرازید (7L4H)، 1N?،4N?-بیس(2-هیدروکسی‌بنزیلیدن)ترفتالوهیدرازید (8L4H)، 1N?،2N?-بیس(2-هیدروکسی‌بنزیلیدن)اکسالوهیدرازید (9L4H) و کمپلکس‌های اون‌ها با وانادیم، منگنز، مس و تیتانیم: 1HL2}2)3Cu(OCH}[ (1)، ]1L(OH3(CH(3OCH)2)2[(VO (2)، 2)]2)(L3-OCH2[VO(? (3)، O2].H(3L)2[VO (4)، ](4L)2[VO (5)، ]5L2)}3OH)(OCH3[{VO(CH (6)، ]6L2)}3OH)(OCH3[{VO(CH (7)، ]7L2)}3OH)(OCH3[{VO(CH (8)،]n 8L2{2[{VO (9)، ]8L2OH)}3CH)Cu}[ (10)، ]8L2OH))3CH)Mn)[ (11)، ]2(8L3[TiO(H (12)، ]9L2H2OH)}3)(CH3[{VO(OCH (13)، ]9L2OH))3CH)Cu)[ (14)، ]9L2OH))3CH)Mn)[ (15) و ]9L2H2{)3TiO(OCH}[ (16) سنتز شدند.


بررسی تشکیل کمپلکس مورکسید با یونهای قلیائی خاک به روش اسپکترومتری در مخلوط آب - متانول و کمپلکس شدن 18 کراون 6 با یونهای قلیائی خاکی به روش پل
لیگاندها و کمپلکس‌های سنتز شده با روش‌های CHN، هدایت مولی، FT-IR، NMR، UV-Vis و جذب اتمی شناسایی شدند.


فرآیند اکسیداسیون در ساخت مدارهای تجمعی سیلیکون
ساختار بلوری کمپلکس‌های 3، 4، 5، 6، 8، 9 و 13 با پراش پرتو X تعیین شد.


تجزیه شیمیایی تعیین ساختمان و بررسی پدیده تعویض یونی در یک زئولیت طبیعی
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که 2HL، 3L2H، 5L4H، 6L4H، 7L4H، 8L4H و 9L4H به‌صورت لیگاند دواونیونی، سه‌دندانه و از طریق اتم‌های دهنده ONO کوئوردینه می‌شوند.


تغلیظ و اندازه‌گیری عناصر (Zn , Fe(II),(III) , Ni , Co , Cu , Pb) از نمونه‌ه‌ای آبی توسط رزین تعویض کننده آنیونی به شکل سیتراته
4HL نیز یک لیگاند تک‌اونیونی با دهنده‌های SNN هست.


تخلیص سلنیم به طریق الکتروشیمی
کمپلکس 3 ساختار دیمر دارد.


سنتز داروهای مشابه نیفی‌دیپین
طیف HNMR1 کمپلکس 3 در حلال 3CDCl نشان می‌دهد که این کمپلکس دیمر در محلول به ساختارهای مونومر خود تبدیل می‌شود.


سنتز 4ˆ1 - فنانترن کینون‌ها
نشان داده شد که کمپلکس 13 ساختار پلیمری یک‌بعدی دارد که در اون اتم‌های اکسیژن بین مراکز وانادیم پل می‌زنند.


بررسی جهت گزینی واکنش حلقه‌زائی بنزونیتریل اکسید با چالکون‌ها در مجاورت کاتالیزور انتقال فاز
پتانسیل کاتالیستی کمپلکس‌های 1 تا 16 در اکسایش هیدروکربن‌های مختلف در هستونیتریل و با هستفاده از هیدروژن‌پرکسید به‌عنوان اکسنده انتهایی بررسی شد.

کمپلکس‌های 11، 14 و 15 هیدروژن‌پرکسید را تجزیه کردند.

سایر کمپلکس‌ها در اکسایش سیکلواکتن فعال بودند و تنها محصول اپوکسید با راندمان بالا (% 97-60) را ایجاد نمودند.

در اکسایش سیکلوهگزن نیز راندمان خوبی (% 100-70) به‌دست آمد.

در حضور کمپلکس‌های 1 و 2 تنها محصول اکسایش سیکلوهگزن، سیکلوهگزان‌اپوکسید بود در حالی‌که در سایر کمپلکس‌ها، علاوه بر اپوکسید، 2-سیکلوهگزن-1-ال و 2-سیکلوهگزن-1-اون نیز تشکیل شد.

هیدروکربن‌های مختلف توسط کمپلکس‌های 3-16 به اپوکسید، الکل یا کتون اکسید شدند.

کمپلکس‌های 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13 و 16 در اکسایش الکل‌ها (راندمان % 60-16) و زنجیر جانبی ترکیبات آروماتیک (راندمان % 71-10) فعال بودند.
60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews

سنتز هتروسیکل‌های نیتروژن‌دار با استفاده از اریل ازایدها
مطالعه رفتار فازهای ساکن اصلاح شده با نمک‌های معدنی در کروماتوگرافی گازی
کاربرد روش بهینه‌سازی سیمپلکس و طرح فاکتوریل در برخی از مسائل شیمی
روش مناسب تولید انبوه کلر و بروموتان
بررسی اثر پرکننده معدنی تالک بر روی خواص فیزیک - مکانیکی پلی‌پروپیلن و آلیاژهای آن
پیش تغلیظ و اندازه‌گیری مقادیر کم کادمیم با استفاده از واکنشگر -1(-2پیریل‌آزو)-2- نفتل (PAN) تثیبت شده بر روی آلومینای پوشیده شده با سدیم دسیل سو
How do I get the last possible time of a particular day
Is there a way to script a table's data (temp tables too) in MS SQL 2000?
How do I get back a 2 digit representation of a number in SQL 2000
Is there a “poor man's” alternative to RedGate for scripting out entire database schema?
What are the real benefits of Visual Studio Team System Database Edition (GDR)?
What is the simplest, most maintainable way to create a SQL Server ODBC Data Source?
How to decrypt a password from SQL server?
How can I have my polling service call SSIS sequentially?
What are named pipes?
Script all stored procedures in Management Studio 2005
*