دگرسانی گرمابی در شرق یخچال یخار و جایگاه آن در تاریخچه تکوین آتشفشان دماوند


دگرسانی گرمابی در شرق یخچال یخار و جایگاه آن در تاریخچه تکوین آتشفشان دماوند
مطالعه دگرسانی گرمابی در شمال شرق آتشفشان دماوند جایگاه اون در تاریخچه تکامل این آتشفشان و اثر اون بر سایر فرایندهای مربوط به سرگذشت دماوند اهداف کلی این تحقیق حاضر به شمار می روند .


پیچوئی پتانسیل کانیهای متامورف ایران
مطالعه بر روی تصاویر ماهواره ای وجود مجموعه هایی با خصوصیات طیفی مشابه دگرسانی آرژیلی پیشرفته در محدوده خط الراس شمال شرقی دماوند و دره تلخ رود را آشکار می سازد که در نقشه های زمین شناسی موجود معرفی نشده اند.


پیجوئی و شناخت رس‌های ایران
مشاهدات صحرایی انجام شده در اون تحقیق نشان می دهند که مجموعه های فوق باوقتده یک آتشفشان تراکی اوندزیتی قدیمی هستند که به صورت دگرشیب در زیر گدازه های تراکی اوندزیتی جوان برنامه گرفته اند .


افزایش کمی و کیفی بررسیهای زمین‌شناسی (5 پروژه جداگانه)
مطالعات کانی شناسی انجام شده با میکروسکوپ ‏‎XRD‎‏ و ‏‎PIMA‎‏ وجود آلونیت ، روسبهای گرمابی و سایر کانیهای پایدار در شرایط اسیدی را نشان می دهند .


پیجوئی سراسری پتاس
شباهت این مجموعه دگرسانی با یک سیستم گرمابی اپی ترمال نوع ‏‎High-sulfidation‎‏ نزدیکی محل دگرسانی به مجرای خروج سیستم آتشفشانی دلالت می کند .


فاز اول بررسی احتمالی آتش‌فشان دماوند
وقوع ریزش بخشی درتاریخچه دماوند از روش نشانه هایی چون برش پازلی در مناطق پایین دست دره تلخ رود و مناطق مجاور اون قابل ردیابی هست و نهشته های اپی کلاستیک حاصل از فرسایش دوباره اون در پایین دست دره تلخ رود دیده می شوند.


مطالعه پتروگرافی ، پترولوژی و .... طلانی باغو با ماگماتیزم
این نهشته ها در نقشه های موجود به عنوان توف و لاپیلی توف نام برده شده اند .


بررسی ژنزکانسنگ آهن سنگان
همچنان که توده نفوذی سینودیوریتی دره تلخ رود نیز به اشتباه سازند لار معرفی شده هست .


مطالعه کانی‌شناسی و ژنز معدن انجیره طیران اصفهان (خان سرمد)
هستفاده از سن سنجی های انجام شده در سایر قسمتهای آتشفشان دماوند وجود مخروط دماوند قدیمی در محلی واقع در اندکی به سمت شرق و شمال مخروط فعلی - جایی که تمرکز دگرسانی در خط الراس شمال شرقی دیده می شود را به عنوان توجیه نماينده مناسب وجود دگرسانی و نحوه پراکندگی جغرافیایی -سنی محصولات آتشفشانی دماوند پیشنهاد می نماید .
60 out of 100 based on 45 user ratings 1070 reviews