برآورد احتمال بیشینه پارامترهای خطروقوع زلزله دراستان فارس


برآورد احتمال بیشینه پارامترهای خطروقوع زلزله دراستان فارس




یکی از روشهای مطالعات سایزموتکتونیک بررسی لرزه خیزی می باشد برای مطالعه لرزه خیزی یک منطقه احتیاج هست که آمارو اطلاعات دقیقی از وقایع لرزه ای دردست باشد .


منشاء یابی و انتشار تپه‌های ماسه ای شهرستان بم (کرمان)
مطابق روشهای قبلی جهت برآورد پارامترهای خطروقوع زلزله می بایست اطلاعات دستگاهی به صورت پیوسته و کامل به مدل داده شود که این روشها خالی از خطا نیستند زیرااطلاعات دقیق و پیوسته مربوط به سالهای قلب از 1960 میلادی به علت نقص در شبکه های ثبت نماينده عملا در دسترس نمی باشد .


خلاصه یافته‌های دوره زمین شناسی (هندوستان)
روشی را ارائه دادند که قادر هست علاوه براطلاعات کامل یا پیوسته دستگاهی از داده های پراکنده یا ناپیوسته دستگاهی و داده های تاریخی نیز هستفاده کند .


بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
دراین روش می توان فواصل وقتی را متغیر در نظرگرفت و بزرگی زلزله های مختلف را با دقت مربوط به خود وارد محاسبات کرد که نتایج حاصله از دقت بیشتری برخوردارخواهد بود .


شناخت پوسته فلات ایران زمین با استفاده از پاشش امواج سطحی زمین لرزه‌های دور
نتایج مطالعات انجام شده بر روی داده های لرزه ای نمایانگر اون هست که اگرچه منطقه فارس از زلزله خیزی نسبتا بالایی برخوردار هست لیکن شدت زلزله خیزی دراین منطقه از منطقه لرستان کمتر می باشد .


بررسی و مطالعه فسفات در کرمان
همچنین بیشترین بزرگای زلزله قابل انتظار در منطقه لرستان بیشتر از منطقه فارس می باشد .


بررسی رسوب‌شناسی منطقه شرفخانه رحمانلو
دوره بازگشت زلزله های نسبتا قوی در منطقه لرستان کمتر از منطقه فارس هست .


بررسی افقهای کرتاسه شمال سمنان در ارتباط با معادن سرب
به نظر می رسد منطقه لرستان در مقایسه با منطقه فارس به علت اینکه در مراحل پیشرفته تری از تصادم قاره ای قرارگرفته دارای شدت زلزله خیزی بیشتری می باشد .


ارزیابی پتانسیلهای معدنی سنگهای آذرین شرق زرند کرمان



54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews