بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری ، ازت و فسفر روی رشد وتغذیه معدنی ذرت علوفه ای ‏‎(S.C 704)‎‏


بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری ، ازت و فسفر روی رشد وتغذیه معدنی ذرت علوفه ای ‏‎(S.C 704)‎‏
به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری ، ازت و فسفر بر رشد و تغذیه معدنی ذرت علوفه ای رقم ‏‎S.C 704‎‏ در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه شهرستان تهران آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید .


مقایسه دواندیس مس سرکوه در ناحیه سرچشمه کرمان و قبله بولاغ در منطقه طارم سفلی زنجان برای کمربند مس ایران
نتایج اونالیز واریانس و محاسبه کنتراست‌ها نشان داد که کاربرد مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری ، ازت و فسفر اثر معنی داری روی عملکردماده خشک ، ارتفاع و میزان تجمع برخی از عناصر ماکر و میکرو در اندام هوایی ذرت داشت ، بطوریکه با افزایش کاربرد فاکتورهای فوق میزان عملکرد ماده خشک ، ارتفاع گیاه و غلظت عناصر پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم ، آهن ، منگنز و میزان جذب فسفر در اندام هوایی ذرت افزایش یافته اما تاثیری بر غلظت عناصر روی ومس نداشت .


متامرفیسم و ماگماتیسم در منطقه بروجرد و ملایر
افزایش نامحسوس میزان عملکرد در اثرکاربرد کمپوست ضایعات شهری می تواند به علت کاربرد مقادیر کم کمپوست ضایعات شهری و فقر مواد آلی در خاک مورد آزمایش باشد .


مطالعه رسوب‌شناسی محیط رسوبی و هیدرودینامیک رودخانه قره‌سو


مطالعه پتروگرافی و پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های آذرین ناحیه آب گرم (شمال کبوترآهنگ همدان)


66 out of 100 based on 61 user ratings 986 reviews

مطالعه کانی‌شناسی پاراژنز و نحوه تشکیل کانسار آنگران ملایر
مطالعه محیطهای رسوبی تشکیلات جیرود در حوزه البرز مرکزی
میکروبیواستراتیگرافی پرمین در حوزه البرز مرکزی در ناحیه کوه‌سنگی
مطالعه سنگهای ماگمائی و دگرگونه جنوب نائین از لحاظ پتروگرافی و پترولوژی
بررسی بیواستراتیگرافی کرتاسه در منطقه آب‌گرم تاکستان
بررسی میکروبیواستراتیگرافی تشکیلات الیگوسن - میوسن در منطقه جیرفت
مطالعه زمین‌شناسی و روندهای تکنونیکی در سنگهای پرکامبرین شیستهای گرگان
مطالعه چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی مقاطعی از سازند قم در مسیر جاده ساوه
تعیین رزبین دونین کربونیفر در آنتی کلینال آینه‌ورزان دلیجان
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی .... کانی‌زایی با پلوتونیسم منطقه
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*