زمین شناسی _ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی


زمین شناسی _ رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
از ویژگی های اصلی تعیین نماينده مصارف آب کیفیت شیمیایی اون هست که اغلب تحت تاثیر ویژگی های زمین شناسی منطقه می باشد.هدف از این طرح بررسی تاثیر واحدهای لیتولوژیکی و آبرفت های محدوده مطالعاتی اسدآباد بر تغییرات کیفی منابع آب منطقه هست.


اکتشاف ژئوشیمیایی در سراسر کشور
به همین منظور با نمونه برداری از منابع آبی محدوده مطالعاتی و تجزیه شیمیایی کامل نمونه ها ای تغییرات مورد ارزیابی برنامه گرفته هست.از نظر ویژگی های آبرفتها و نحوه دخالت اون بر روند هیدروشیمی آبهای زیرزمینی منطقه سه رخساره رسوبی بررسی و تمییز داده شده هست.


پژوهشهای بنیادی در زمین‌شناسی ایران


تهیه اطلس لرزه‌خیزی کشور


66 out of 100 based on 21 user ratings 746 reviews

بررسیهای چینه‌شناسی ، رسوب‌شناسی و زمین ساختاری سازندقم در آذربایجان و مقایسه آن با ایران مرکزی
بررسی ویژگیهای توده‌های آذرین پلوتونیک و وکلانیک قدیمی ایران جهت وقوف به منشاء و رابطه ژنتیکی آنها با یکدیگر و تحول پوسته ایران زمین
یافتن روش بهینه ژئوالکتریک جهت تشخیص گسلهای پنهان
مطالعه گرانی‌سنجی گنبد نمکی کلات بالا و پایین (بندرعباس )
بررسی خواص ترمومینساس آجر و کاشی ساختمان و ماسه دریا
پترولوژی و ژئوکورنولوژی سنگهای دگرگونی زیر افیولیت نیریز
مطالعه زمین‌شناسی و بررسی زمین ساخت و تکتونیک ورقه 100000:1 همدان
پراکندگی و مقدار Ti در گرانیتهای جنوب غربی الوند
میکروبیوستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پسین در البرز غربی
پترولوژی و پتانسیلهای معدنی سنگهای آذرین اولتربازیک شمال کرمانشاه
مطالعه گسل نهبندان
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*