ماهیت سیالهای درگیر و نقش آنها در تشکیل پگماتیتهای منطقه همدان


ماهیت سیالهای درگیر و نقش آنها در تشکیل پگماتیتهای منطقه همدان
در جنوب و جنوب شرقی همدان در زون سنندج- سیرجان واحدهای متمایزی از سنگ های نفوذی توده الوند، سنگ های دگرگونی مجاورتی و ناحیه ای دیده می شود که رگه های پگماتیتی و رگه های کوارتزی بصورت پراکنده در اونها نفوذ کرده اند که گسترش اونها غربی-شرقی و برونزد اونها رگه ای هست.


پترولوژی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی رشته کوههای شتری و بررسی پتانسیل اقتصادی آن


تحلیل ساختاری و ارائه الگوی تکتونیکی ناحیه شرق نهبندان


66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews

مطالعه زمین‌شناسی اقتصادی پتانسیل‌های کانی‌سازی سرب روی و مس در شمال شرق بافت کرمان
بررسی پتولوژیکی سنگهای آذرین و پتانسیل‌یابی مواد معدنی شمال شرق منطقه طالقان
مطالعه چینه‌شناسی و زمین‌ساخت حوضه ، آبریز رودخانه الوند در غرب استان کرمانشاه با توجه خاص بر منابع آب کارستی در منطقه
بررسی زمین‌شناسی و شرایط تشکیل کانسار طلا در منطقه موته ، غرب ایران مرکزی
بررسی ولکانیسم کواترنر اطراف قوچان در ارتباط با حرکت گسلهای منطقه
مدل محاسبه پریود زمانی فازهای کوهزایی
تهیه نقشه دقیق گرانیتوئیدهای جنوب مشهد به مقیاس 50000ˆ1 و مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی آن
تکوین ساختاری و زمین ساختی ناحیه درونه - سبزوار - شمال شرق ایران
پی‌جویی و مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین نفوذی منطقه انامق- گلجار و قره‌قوم در کوه‌های میشر با نگرشی ویژه بر فلزات بخصوص آهن،
ترکیب شیمیایی بیوتیت موجود در گرانیتوئید زاهدان
بررسی پالئواکوژی و دلایل انقراض اریوپس
شناسایی وکشف یک قله داغ و چشمه آبگرم رادیواکتیو چستانه : آنالیز کامل و بررسی سیانوباکتری‌های موجود در آن
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*