ژئوترمیک

بررسی پترولوژی و خاستگاه ژئودینامیکی سنگهای دگرگونی و آذرین منطقه سورسات (شرق شاهیندژ)-شمالغرب ایران
پتروگرافی و پترولوژی توده های جنوب مرزرود با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی منطقه
پتروگرافی، دگرسانی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و ارتباط آن با کانی‌سازی در محور خاروانا- نوجه مهر (جنوب شرق سیه‌رود و شمال شرق تبریز)
مطالعه دگرگونی ناحیه ای سنگهای رسی، گنیس ها و گرانیتهای نوع S در منطقه تکاب، شمال غرب ایران
تغییر مدل کمی و کیفی آبخوان دشت شیرامین با استفاده از نرم افزار GMS
بررسی مشخصه های سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری توالی ژوراسیک در کوه منگشت و چاه بنگستان-1 (شمال شرق دزفول شمالی)
SQL Stored Proc Collation Context
Can SSMA for migrating Access databases to SQL Server 2005 be automated?
Full Text Searching for single characters
Working With SQL Server Developer Edition [closed]
SQL Sorting and hyphens
ROLAP not working - how to design the cube/DSV for ROLAP?
Why does SQL Server 2005 Dynamic Management View report a missing index when it is not?
Storing credentials in SSRS 2005
multiple dimension restrictions in a MDX where clause
Why is SQL Server not loading my index in memory?
پیش بینی سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی در محدوده متروی شهر تبریز
بیواستراتیگرافی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش کوه بیچاره در شمال غرب آران
ارزیابی داده های سنجنده آستر در بارزسازی و تفکیک زونهای دگرسانی، مطالعه موری مس پرفیری میدوک، شهر بابک، کرمان
سنگ ‌شناسی رسوبی شیل و مارن‌های سازند پابده در مقطع تیپ و در میدان نفتی کوپال (چاه‌های شماره 12 و 38)
هیدروژئولوژی و رفتار هیدروژئومکانیکی پی سد سیمره
ارزیابی عوامل ایجاد زمین لغزش‌های جاده‌ای در منطقه پادنای سمیرم و ارائه راهکارهای مناسب جهت تثبیت آنها
بررسی تاثیر شیل های تیره ژوراسیک منطقه زغال خیز کرمان بر غلظت فلزات سنگین در منابع آبی منطقه و اثرات زیست محیطی آن
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگهای ریولیتی و آندزیتی منطقه نصیرآباد، جنوب غرب راین، کرمان
کاربرد روش پاسخ سطحی در سیستم جذب بیولوژیک فلزات سنگین (سرب، کادمیم و نیکل) توسط قارچ Aspergillus niger در محیط‌های آبی
ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه سد کوچری با تأکید بر نفوذپذیری و تزریق‌پذیری پی و تکیه‌گاه‌های آن
پهنه‌بندی خطر سیل در دشت جیرفت با توجه به معیارهای ژئومورفولوژیکی و با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ایی
بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی مسیر فشم - میگون با نگرشی بر ناپایداری دامنه ها
مدل سازی عددی تاثیر لایه ی نمکی بر الگوی تغییر شکل در زاگرس
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*