ساخت و بررسی دستگاه رسوب سنج برگشتی گاما


ساخت و بررسی دستگاه رسوب سنج برگشتی گاما
هدف این طرح عبارتست ازطرح وساخت دستگاه پخش برگشتی گاما (Scattering Gamma BacK) بمنظور تعیین میزان غلظت رسوبات معلق رودخانه هست که دراون ازیک چشمه رادیواکتیو و یک دتکتورسنتیلات هستفاده شده هست .کارهای آزمایشگاهی شامل انتخاب چشمه مناسب تعیین بهترین فاصله بین چشمه و دتکتوروکالیبراسیون دستگاه و نیز آزمونهای صحرائی اون شامل بررسی شرایط رودخانه ای و مقایسه کار بر پايه رسوب سنجی کلاسیکاست .


پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای الترامافیک تا متوسطه منطقه قوشچی(ارومیه)


بررسی اثرات مرفوتکتونیکی گسل کره‌بس با نگرشی ویژه به گنبدهای نمکی اطراف آن


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews

مطالعه پتروگرافی و پترولوژی مجموعه دگرگونی سلطان آباد در ارتباط با مجموعه افیولیت ملانژ سبزوار
ارزیابی پتانسیل قابل بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی دشت مهران به کمک GIS و سنجش از راه دور
مطالعه سنگ شناسی، دیاژنز، محیطهای رسوبی و پالئواکولوژی آهک ریفی زیربخش c1 سازند قم در مقطع ویدوج (جنوب غربی کاشان)
ارزیابی پتانسیل معدنی توده های گرانیتوئیدی استان کرمان
پترولوژی و ژئوشیمی افیولیت ملانژ خوی
تحلیل ساختاری، و ارائه الگوی تکتونیکی ناحیه تفت - مهریز
بیواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی پالئوژن و مرز زیرین آن در ناحیه فارسان - باباحیدر در استان چهارمحال و بختیاری
شبیه‌سازی فرآیند بارش - رواناب و مولفه‌های بیلان آب در حوضه گرمابدشت
استفاده تلفیقی از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی جنوب تهران
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی ماگماتیسم و دگرگونی منطقه دره زرشک - توران پشت ، جنوب غرب یزد
پترولوژی و پتروژنز سنگهای توده نفوذی ده سیاهان
میکرواستراتیگرافی زمینهای کرتاسه بالائی در حوضه خزر جنوبی و بررسی شرایط حوضه رسوبگذاری آن
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*