بررسی کانسار سازی مس پورنیری در منطقه کرمان


بررسی کانسار سازی مس پورنیری در منطقه کرمان
هدف از اجرای این طرح بررسی روشی مناسب و ارزان قیمت جهت اکتشاف کانسارسازی مس پورنیری در کمربند آتشفشانی ایران مرکزی هست .


امکان‌سنجی باروری ابرها در ارتفاعات جنوبی کرمان


بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سنگهای سست در ساختگاه سد آغ‌چای خوی


60 out of 100 based on 25 user ratings 50 reviews

طراحی و ساخت یک مدل GIS شی‌گرا برای تهیه شاخصهای شهری و منطقه‌ای، مطالعه موردی محله اختیاریه تهران
بررسی پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس بخش فوقانی سازند چمن‌بید در مقطع تیپ
ژئوشیمی و پترولوژی کمپلکس افیولیتی مختارآباد-رمشک واقع در زون مکران جنوب شرق کرمان
محیط رسوبی و دیاژنز سازند باروت در مقطع جاده چالوس
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سنگهای کرتاسه زیرین در جنوب شرق ناغان (جنوب شهرکرد)
پترولوژی، ژئوشیمی، ساختار و ژنز استراتوولکان قلعه خرگوشی جنوب غرب عقداء-اردکان
تحلیل خطر زلزله با توجه به اثرات ساختگاهی (مطالعه موردی منطقه نطنز)
چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی رسوبات پرمین-تریاسیک با نگرشی ویژه به پدیده‌های چینه‌شناسی در مرز این دو سیستم در برش شهمیرزاد
پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای دگرگونه شمال خوی
مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناسی و میکروفونیستیک دریای خزر از ایستگاه جفرود تا دهانه سفیدرود
بررسی مورفوتکتونیکی گنبدهای نمکی بین لار و بندرعباس با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای
بررسی خاستگاه کانسار بور قره‌گل زنجان با نگرش ویژه بر مشخصه‌های سنگ‌شناسی
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*