افزایش کمی و کیفی بررسیهای زمین‌شناسی (5 پروژه جداگانه)


افزایش کمی و کیفی بررسیهای زمین‌شناسی (5 پروژه جداگانه)
- طرح یاد شده بمنظور ارتقاء پژوهش در رابطه با تحقیقات زمین‌شناسی بشرح زیر تنظیم شده‌است .


تحلیل ساختارهای تکتونیک ملانژها و فاسیسهای فشار بالا منطقه سیاه دره جنوب شرق شهرستان بیرجند
- افزایش کمی و کیفی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی به مقیاس 1000000 : 1 - گردآوری و تدوین داده‌های زمین‌شناسی و معدنی درونˆ برون مرزی - تهیه اطلس لرزه‌خیزی ایران - بررسی متالوژنی و ماگماتیسم ایران - همکاریهای علمی بین‌المللی بویژه در مورد مرز وقتهای زمین‌شناسی

اثر تنش شوری (کلرید سدیم) بر روی برخی شاخصهای بیوشیمیایی و فعالیت پیروفسفاتاز تونوپلاستی سلولهای ریشه در دو گیاه کتان و ذرت


66 out of 100 based on 21 user ratings 296 reviews

بررسی ارتباط بین ضریب قابلیت انتقال آب و رقم مقاومت عرضی سفره آب زیرزمینی
بررسی وضعیت هیدروژئولوژی منطقه گرمسار
تحلیل ساختاری منطقه‌ریز آب فارس (جنوب شرق کفه مرگ "میدان گل")
میکروستراتیگرافی زمینهای کرتاسه در جنوب دامغان (کوه بز، کوه پرپا، دشت یزدان آباد و کوه خرگوشی)
بررسی آبهای زیرزمینی دشت تربت حیدریه و ارائه مدل ریاضی آن
امکان‌سنجی سیل‌خیزی در حوضه آبریز جاجرود
بررسی سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سازند قرمز فوقانی در ناحیه شمال‌شرق چهارگوش تکاب
توانسنجی اقتصادی، اجتماعی ناحیه روستایی بخش گلوگاه با تاکید بر کشاورزی
پالینوبایواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی رسوبات اردویسین در جنوب بجنورد
رسوب‌شناسی رودخانه سیوند
مطالعات میکروفونیستیک ، رسوب‌شناختی و بوم‌شناختی در نوار ساحلی خلیج فارس از بندر بوشهر تا دماغه‌خان
رسوب‌شناسی حوضه‌آبریز رودخانه ساروق با نگرش ویژه بر مسئله ویژه فرسایش
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*