منشاء یابی و انتشار تپه‌های ماسه ای شهرستان بم (کرمان)


منشاء یابی و انتشار تپه‌های ماسه ای شهرستان بم (کرمان)
بررسی منشاء ماسه ها در محدوده شهرستان بم (کرمان) ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.


ارزیابی کاربرد روشهای سنجش از دور در مطالعات مرفو تکتونیکی منطقه تودج - ناحیه فارس
سالهای مدیدی هست که ادارات ذیربط جهت کنترل تپه های ماسه ای در این شهرستان توسط مالچ پاشی و بوته کاری اقدامات زیادی را به عمل آورده اند.


بررسی زمین‌شناسی، ژئومرشیمی و تعیین ژتز احتمالی اندیس معدنی میوه‌رود (آذربایجان‌شرقی)
ولی از اونجایی که هیچ گاه به منشاء اصلی این تپه ها ، جابجایی و نیروهای ژئودینامیکی و نقش مروفولوژی اونها توجه کافی نشده هست نتیجه نهایی را دربرنداشته هست .


هیدرولوژی حوزه آبریز رودخانه سرد آبرود
لذا، این طرح سعی دارد که با مطالعه مسائل مربوطه نظیر: رسوب شناسی ، سنگ شناسی ، هواشناسی ، زمین شناسی ساختمانی و مرفولوژی به علت و منشاء ماسه ها پی برده و سپس به مبارزه با اونها بپردازد، تا فراراهی برای اجرای طرحهای ماسه زدایی ، تثبیت شن و جنگلکاری باشد.


ژئومرفولوژی حوضه رودخانه چکنه با تاکید بر فرسایش و حفاظت خاک


ارزیابی اثرات ساخت سد علویان بر اکوسیستم‌های طبیعی حوضه آبریز صوفی‌چای


66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews

مطالعه سیستماتیک فون آهکهای رودیست‌دار کرتاسه فوقانی در مقطع تیپ سازند کلات تنگ نیزار - کپه‌داغ
براکیوپودها و تعیین موفقیت چینه‌شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس)
ارزیابی طرح تغذیه مصنوعی جاشک - آبدان استان بوشهر
بررسی و تحلیل پایداری شیبهای طبیعی با نگرش ویژه به ساختار و تکنونیک منطقه در طالقان مرکزی (جنوب‌غربی شهرک)
بررسی هیدوکلیمای حوضه آبریز رودخانه شلمانرود (سیکارود) با تاکید بر سیل‌خیزی منطقه
بررسی شرایط تشکیل کانسار پاچی - میانا با استفاده از سیالات درگیر
مطالعات هیدورژئولوژی، تغذیه مصنوعی و تهیه مدل ریاضی منابع آب زیرزمینی دشت هشتگرد
برآورد میزان فرسایش حوضه آبریز رودخانه آستانه با استفاده از مدلهای تجربی
مطالعات زمین شناختی، میکروفونستیک و بوم شناختی در نوار ساحلی اطراف جزیره قشم
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*