مطالعه محیطهای رسوبی تشکیلات جیرود در حوزه البرز مرکزی

بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی منطقه میاندشت (50 کیلومتری شرق میامی)
بررسی زمین‌شناسی ساختمانی خط انتقال نیروی کارون - اراک (حد فاصل برج‌های شماره 135 الی 175) و برخی از برج‌های خطوط ارتباطی نیروگاه نکا به تهران
لرزه زمین ساخت منطقه تهران با استفاده از داده‌های شبکه ایلپا و ایستگاه تهران بین سالهای 1976 الی 1986 میلادی
بررسی پترولوژی توده نفوذی خضرآباد (غرب یزد)
آمایش نواحی خشک و نیمه‌خشک با تکیه بر محدودیت آب (الگوی موردی حوضه آبریز دست بیرجند)
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده‌های گرانیتوئیدی غرب تکاب
بررسی پراکندگی عناصر نادر خاکی (REE) و نیوبیم (Nb) در کانسارهای آهن آپاتیتی منطقه بافق
مطالعه میکرواستراتیگرافی زمین‌های پرمین در ناحیه شاهقنداب - ایزد خواست (منطقه شهرضا)
بررسی کارکردهای سنتی بازار شیراز و تحولات آنها در چهار دهه اخیر (با تاکید بر صنایع دستی)
بررسی پتانسیل اقتصادی منطقه باغگل مرغک بم شامل اکتشافات ژئوشیمیایی و بررسی هاله‌های آلتراسیون در ارتباط با کانی‌سازی مس
بررسی فرسایش‌پذیری حوضه آبریز رودخانه اوجان چای (بستان آباد - آذربایجانشرقی) با استفاده از تئوری فازی
بررسی پتروگرافی و میکروفاسیس سازند قم در شمال شرق محدوده چهار گوش تکاب
استفاده از شاخص احتمالاتی و نطق فازی در تهیه نقشه تغییرات کاربردی اراضی شهری از تصاویر ماهواره‌ای (منطقه شمال و شمالغرب مشهد)
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*