دیاتومیت‌های جنوب اردبیل

متالوژنی افیولیت‌های خوی - ماکو با نگرشی ویژه بر انباشته‌های سولفوریدر آتشفشانی‌های ناحیه قزل داش
دینامیک ذره در جهان کالوزا-کلاین 5 بعدی
پالئوایکنولوژی، لیتوستراتیگرافی و تفسیر محیط‌های رسوبی واحدهای رکشا و «وزیری» (میوسن) در منطقه نیک‌شهر - قصر قند (مکران)
مروری بر مدل های کیهانشناسی همگن (1+4) بعدی
بررسی مدلهای کیهانشناسی ریسمان همگن غیر همسانگرد 1+4 بعدی
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی (طا - بیساران)
مطالعات بیواستراتیگرافی، لیتواستراتیگرافی و تفسیر محیطهای رسوبی نهشته های تریاس در البرز شرقی
رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه ازمیغان (توابع شهرستان طبس)
آشکارسازی تغییرات پوشش زمین با استفاده از داده‌های سنجش ازدور (مطالعه موردی _ بندر امام خمینی)
بررسی تحولات ژئومرفولوژی منطقه بروجن(با تاکید بر تهیه نقشهء 100000:1 منطقه)
بررسی پتروگرافی، میکروفاسیس و محیطهای رسوبی سازند امیران در حوضه زاگرس
بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار مس قلعه‌زری بیرجند
بررسی اثرات تغییرات ناشی از شهرسازی در مسیل‌های شمال تهران به منظور ارائه روشهای کنترل و مدیریت سیلاب
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*