مطالعه دگرگونی ناحیه ای سنگهای رسی، گنیس ها و گرانیتهای نوع S در منطقه تکاب، شمال غرب ایران

مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناختی و میکروفونستیک نوار ساحلی خلیج فارس (از بندر نخل تقی تا بندر دیر)
بررسی آب‌بندی سازندهای کارستی سد میرزای شیرازی (کوار)
بررسی رسوب‌شناسی مخروط افکنه چنداب ورامین و تغییرات نفوذپذیری در عرصه پخش سیلاب
بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (شرق ناودیس چهل کمان)
بررسی بیواستراتیگرافی دونین در کوههای سالوک ، واقع در جنوب غرب بجنورد
مطالعه سنگ‌شناسی دگرگونی و آذرین منطقه سورسات (شمال غرب تکاب)
بیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه فوقانی (سازند تاربور) دردوراهان از توابع استان چهار محال و بختیاری
بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی جنوب گناباد-نجم‌آباد
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین ترشیری جنوبغرب اردکان
ناهمسانی رفتار مکانیکی در سنگهای شیستی (با نگرشی بر سنگهای شیستی ناحیه همدان)
مطالعه فرایندهای فرسایشی حاکم بر حوضه آبخیز قوری‌چای در (دشت مغان)
ویژگی آبخوان شمال - شمال‌شرق اصفهان (منطقه بین گرگاب - کمشچه)
شناسایی تاریخچه دگرریختی و فرگشت زمینساختی اطراف نی‌ریز با استفاده از شواهد ساختاری و زیرساختاری
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*