بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی مسیر فشم - میگون با نگرشی بر ناپایداری دامنه ها

گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی بررسی بیواستراتیگرافی دونین منطقه جاجرم براساس سنگواره‌های کنودونتی
بررسی نقش عوامل زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی در پیدایش اشکال فرسایش هراز میانی
مطالعه براکیوپودهای اردوسین جنوب بجنورد
بررسی سیتوژنتیکی و الکتروفورزی برخی از گونه‌ها و جمعیت‌های جنس AEGILOPS (AE.SPELTOIDES,AE.TAUSCHII)
ژئوشیمی و کانی‌شناسی کانیهای رسی کانسار استقلال آباده
ارزیابی دقت هندسی مدلهای دو بعدی بر روی تصاویر ماهواره‌ای IRS-1C منطقه مشهد وSPOT منطقه تهران و وزرنه (اصفهان)
بررسی عوامل و عناصر آب و هوایی موثر بر سیلابهای منطقه‌ای حوضه آبریز هلیل‌رود
استخراج اطلاعات بافت به منظور طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای. مطالعه موردی: غرب تهران
بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی غرب دشت سرخس [شرق روستای کاریزک ]
تحلیل ساختاری کمربند رفسنجان با تاکید بر آنالیزهای مورفوتکتونیکی منطقه
مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ماگهایی محور انار-عقدا (یزد)
بررسی نحوه تشکیل کانسار باریت اردکان از دیدگاه ژئوشیمیایی و نگرشی ویژه بر دگرسانی کالکوپیریت
بررسی ژئوشیمی و ژنز معدن مس خونگاه
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*