طراحی یک سیستم 16 کاناله مالتی پلکس نوری به روش تسهیم طول موج (‏‎WDM‎‏) در نرخ بیت ‏‎Gbit/s 5/2


طراحی یک سیستم 16 کاناله مالتی پلکس نوری به روش تسهیم طول موج (‏‎WDM‎‏) در نرخ بیت ‏‎Gbit/s 5/2
برای افزایش ظرفیت انتقال سیستمهای نوری از روش ‏‎ ‏‎‏‎WDM‎‏ هستفاده میشود.


آشکارسازی تغییرات پوشش زمین با استفاده از داده‌های سنجش ازدور (مطالعه موردی _ بندر امام خمینی)
در این روش کانالهای مختلف در طول موجهای متفاوت در یک فیبر ارسال شده و در گیرنده از یکدیگر جدا میشوند.


بررسی تحولات ژئومرفولوژی منطقه بروجن(با تاکید بر تهیه نقشهء 100000:1 منطقه)
در این تحقیق یک سیستم ‏‎WDM‎‏ از نوع ‏‎IM/DD‎‏ با 16 کانال به طول ‏‎‏‎104 km‎‏ روی فیبر ‏‎NZ-DSF‎‏ طراحی شده هست.


بررسی پتروگرافی، میکروفاسیس و محیطهای رسوبی سازند امیران در حوضه زاگرس
برای غلبه بر تلفات فیبر نوری، 13 عدد تقویت نماينده نوری ‏‎EDFA‎‏ به فاصله ‏‎80 KM‎‏ تضعیف فیبر را جبران سازی مینمايند.


بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار مس قلعه‌زری بیرجند
به علت نویز تجمعی ‏‎ASE‎‏ ‏‎‎‏ایجاد شده در تقویت نماينده های سری، حساسیت گیرنده در ‏‎-31 dBm‎‏ محدود میشود.


بررسی اثرات تغییرات ناشی از شهرسازی در مسیل‌های شمال تهران به منظور ارائه روشهای کنترل و مدیریت سیلاب
مهمترین محدودیت سیستمها ‏‎wdm‎‏ اثرات غیر خطی هست که باعث هم شنوایی بین کانالها و محدود شدن توان اعمالی به فیبر میشود.


ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های آذرین جنوب بستان‌آباد(آذربایجان شرقی)
این اثرات شامل SPM, XPM, FWM SRS و ‏‎SBS‎‏ هست که محدودیت های هر یک از اونها برای سیستم بدست آمده هست.


اشکال و میزان فرسایش درحوضه آبریزبارون (زیر حوضه امامقلی چای)
برای کاهش هموقت اثرات غیرخطی و پاشندگی سیگنال از فیبر ‏‎NZ-DSF‎‏ با پاشندگی متوسط ‏‎3/7ps/nm/km‎‏ هستفاده شده هست، که با بکارگیری این فیبر نیازی به جبران سازی پاشندگی نخواهد بود.


بررسی چینه‌شناسی نهشته‌های رسوبی کواترنری تهران و برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی آن
در طراحی این سیستم از روش فواصل بین کانالی نا برابر جهت کاهش شنوایی ‏‎fwm‎‏ هستفاده شده هست.

با بکارگیری کانالهای با فاصله نابرابر و انتخاب توان محدودیت ‏‏‎-12dBm‎‏ برای هر کانال میتوان همه اثرات غیر خطی را کاهش داده و به همشنوایی خیلی پایینی دست یافت.
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews