پژوهشی بر هیدرولیک چاه، زهکش و تونل


پژوهشی بر هیدرولیک چاه، زهکش و تونل




چاه تونل و زهکش انواع مختلفی از سازه های هیدرولیکی خطی هستند که برای مشاهده، هستخراج، تغذیه، انتقال و مدیریت آب زیرزمینی مورد هستفاده برنامه می گیرند.


ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های آذرین جنوب بستان‌آباد(آذربایجان شرقی)
در این رساله چهار نوع از ساختارهای هیدرولیکی خطی را که به نظر متداولترین نوع در مناطق خشک و نیمه خشکی چون ایران می باشند انتخاب شده هست.


اشکال و میزان فرسایش درحوضه آبریزبارون (زیر حوضه امامقلی چای)
برای هر ساختار معادله دیفرانسیل حاکم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و جریان با روش مناسب برای رمیدن به پارامترهای جریانی خاصی حل می گردد.


بررسی چینه‌شناسی نهشته‌های رسوبی کواترنری تهران و برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی آن
حل ارائه شده برای این ساختارها در چهار قسمت مجزا بصورت زیر ارائه شده هست:1-شبیه سازی دقیق شیب بار آبی دراطراف چاه عمودی در سفره (آبخوان) آزاد به وسیله مدلهای عددی مانند ‏‎MODFLOW‎‏ با مختصات کارتزین و شبکه مربع مستطیلی هستند.2-حل تحلیلی جریان به یک زهکش افقی یا شیبدار در سفره آزاد بوسیله تابع گرین(‏‎Green's function‎‏ .3-حل تحلیلی جریان از یک تونل افقی در محیط غیراشباع به وسیله معادله خطی شده ریچارد ‏‎Linearized Richard'Equation‎‏ و تابع گرین ‏‎Green's function‎‏ و 4-حل تحلیلی محدوده گیرش یک چاه افقی با دبی ثابت در سفره محبوس با هستفاده از توابع مختلط.


آثار متقابل شوری(کلرورسدیم) و کلسیم(Ca2+) بر روی فتوسنتز، رشد و محتوی عناصر معدنی موجود در گیاه یونجه(Medicago sativa L.)


تحلیل ساختاری و بررسی رابطه رسوبگذاری با تکنونیک ناحیه آق در بند در شمال شرق ایران
نمایه ها:


78 out of 100 based on 43 user ratings 968 reviews

بررسی اثرات فاضلاب تهران در منطقه ورامین با تاکید بر کشاورزی
بررسی ساختاری تاقدیس لتیدان و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژنز کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، اراک
مطالعه پولوتونیسم ترشیری در منطقه جنوب قم (محدود به ورقه 1:100000 کهک)
تشخیص فازهای دگرشکلی در مجموعهء دگرگونهء انارک
بررسی ساختاری و تهیه نقشه زمین‌شناسی کوه طلحه(ملک‌آباد) در مقیاس 50000:1
بررسی ساختاری تاقدیس خمیر و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
بررسی وضعیت خشکسالی با استفاده از اطلاعات هواشناسی و داده ماهواره ‏‎NOAA‎‏ در منطقه زابل
رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه نور رود (شهرستان نور)
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*