تحقیق و بررسی دگرریختی شکننده در ناحیه ی تفرش با تاکید بر تحلیل تنش دیرین

بررسی ساختاری تاقدیس لتیدان و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژنز کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، اراک
مطالعه پولوتونیسم ترشیری در منطقه جنوب قم (محدود به ورقه 1:100000 کهک)
تشخیص فازهای دگرشکلی در مجموعهء دگرگونهء انارک
بررسی ساختاری و تهیه نقشه زمین‌شناسی کوه طلحه(ملک‌آباد) در مقیاس 50000:1
بررسی ساختاری تاقدیس خمیر و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
بررسی وضعیت خشکسالی با استفاده از اطلاعات هواشناسی و داده ماهواره ‏‎NOAA‎‏ در منطقه زابل
رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه نور رود (شهرستان نور)
اکتشافات ژئوشیمیایی طلا و عناصر همراه در منطقه اناران، جنوب بیرجند
تحلیل ساختاری گسل چرو ( سبز کوه) در جنوب بروجن
اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه زاغر (غرب تفرش) با نگرش برکانه زائی طلا
مطالعه پترولوژی سنگ‌های ولکانیکی کواترنر در منطقه طالقان و مقایسه آنها با سنگ های معادل در محور قم - ساوه
ساماندهی جغرافیایی فضای سبز شهر مهاباد
SqlBulkInsert - How to set Fire Triggers, Check Constraints?
Disadvantages of MARS (Multiple Active Result Sets)?
SQL Server 2005: natural sort order for 2-columns tables with unique constraint
New project sql server 2005 or 2008
Unable to Connect to SQL Server 2005 Db From Vista x64 Windows Service
How to detect filename dyanamically in SSIS?
Disabling or overriding the excel and pdf export function in Reporting Services
Windows installer 4.5 and Sql Server 2005?
The most elegant way to import flatfiles into SQL server 2005 without using SSIS
Query AD from sql server 2005
*